Anak Ako ng Liwanag.

The Cost of Loving.
April 5, 2021
Suffer with Jesus.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Anak Ako ng Liwanag.
 
Naitanong mo na ba kung anong unang ginawa ng Diyos? Balikan natin ang kasaysayan ng paglikha: Sinabi ng Diyos, “MAGKAROON NG LIWANAG.” At nagkaroon nga (Genesis 1:3). Isang malalim na KASIYAHAN ang naramdaman ng Diyos sa kanyang nakita. At sa pamamagitan ng liwanag, sinimulan ng Diyos ang PAGSASA-AYOS ng mundo at PAGLALAGAY ng mga buhay na bagay.
 
Ngunit anong ibig sabihin ng PAGSASA-AYOS bilang bahagi ng paglikha? Sa Genesis, tinutukoy nito ang paglalagay sa ayos ng mga bagay. Hiniwalay niya ang araw at dilim, ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba, ang dagat at lupa, at ang araw at gabi.
 
Sa nagaganap na pandemic sa buong mundo, ginulo ng Covid virus ang kaayusan ng mundo. Nabulabog tayo. Nawala sa kaayusan ang buong mundo. Tila unti-unti tayong bumabalik sa unang kalagayan ng mundo …KAGULUHAN AT KADILIMAN.
 
Sa puntong ito ng ating buhay na tigib ng kadiliman, bilang mga anak ng Diyos na nilikhang kawangis niya, hinahamon tayo ng Diyos na maging liwanag sa sanlibutan. Kung ang bawat Kristiano ay magiging mulat lamang sa kanilang misyon bilang mga liwanag ng sanlibutan, maari nating maibalik ng dahan-dahan ang kaayusan ng mundo.
 
Ngunit saan nga ba nanggaling ang kaguluhang nagaganap sa mundo ngayon? Hindi ba’t nanggagaling ito sa puso ng mga tao na nawalan ng liwanag dahil sa kasalanan? Ang anumang kasamaan, giyera, salot, kagutuman at kasakiman ng tao ay dulot ng kasalanan o dilim na naghahari sa ating puso. Kung maghaharii lamang ang pag-ibig sa puso ninuman, mas madali malulutas ang krisis na ito at makababalik na tayo sa normal na pamumuhay.
 
Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol kay Hesus na nagdadala ng LIWANAG NG DIYOS. Ngunit kinamumuhian ng dilim sa liwanag, kaya’t ang ating Panginoon ay tinuligsa ng mga kampon ng dilim. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na manaig ang kadiliman laban sa liwanag. Hindi niya tinakbuhan ang pananakot ng dilim, bagkus hinarap niya ito ng buong tapang.
Pinili niyang harapin ang kamatayan upang ipakita sa mundo na hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan.
 
Sa panahon ng pandemya, Ikaw ba’y naging liwanag ng Diyos? Nakikita mo ba ang pagdurusang dinarasan ng sanlibutan? Anong ginagawa mo upang magdala ng liwanag at kaayusan? Tulad ni Hesus, nakaramdam ka ba ng pag-uusig dahil sa iyong pagtatangol sa kabutihan at katotohanan?
 
Sa araw na ito, manalangin ka ng taimtim. Iwaksi ang dilim sa puso at sabihin sa sarili, “ANAK AKO NG LIWANAG. TUTULONG AKO UPANG LUPIGIN ANG DILIM AT MAGDALA NG KAAYUSAN SA MUNDO.”
 
Sa ating paggunita sa Mahal na Araw simula bukas, nawa’y pagmasdan natin si Hesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Niyakap niya ang kanyang krus ng buog tapang at tiwala. Samahan natin si Hesus sa kanyang paglalakbay mula Getsemane hanggang Golgota. Namnamin natin ang kanyang mga salita. Pagmunimunihan ang kanyang mga gawa.
Sapagkat ang kanyang mga salita at gawa ay mga patotoo nang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kadiliman. Tayo’y mga disipulo ni Hesus, yakapin din natin ang TAWAG NA MAGING MGA ANAK LIWANAG.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Marso 27, 2021 – Sabado
Ebanghelyo: Juan 11: 45 – 56

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.