parallax background

Ang Lampara ng Diyos.

A Greener But Safer Place.
April 27, 2021
Ang Tunay na Pinagpala.
April 30, 2021
PITIK-BULAG: Ang Lampara ng Diyos.
 
“Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman.” (Juan 12:46).
 
Marami sa atin ang natatakot sa dilim. Madalas sa dilim lumalabas ang mga multo. Wala tayong nakikita kaya’t napakahirap maglakad sa dilim. Sa dilim, hindi na natin nakikita ang mukha ng isat’t isa. Sa dilim, hindi natin nakikita ang ganda ng mundo. Kaya’t naroroon ang takot sa dilim.
 
Naroon ang pag-aapuhap natin sa dilim. Naghahanap tayo nang makakapitan. Ất dahil sa takot na madapa o mahulog sa daan, huminto na lamang tayo. Nais natin ng lampara para maging gabay natin. O nais natin ng kamay na sasagip sa atin sa gitna ng dlim. Ngunit nasaan ang liwanag na matagal na nating hinahanap?
 
Dito natin makikita ang halaga ng pakikinig sa TINIG NG MABUTING PASTOL. Bilang mga tupang nawawala, nag-aapuhap tayo ng saklolo. Naghahanap tayo ng mga kamay na hahawak sa atin upang DALHIN TAYO SA LIWANAG. Si Hesus, bilang isang mabuting pastol ay matagal nang naghahanap sa atin. Kilala niya tayo. Isinisigaw niya ang ating pangalan sa kanyang paghahanap. At alam din niya kung saan tayo hahanapin, alam niya kung paano tayo matatagpuan.
 
Anong kadiliman ang dinaraanan mo ngayon? Sa gitna ng pandemya, anong dilim ang bumabalot sa iyong buhay? Unti-unti ka na bang nilalamon ng dilim? Nawawala na ba sa puso ang galak, tapang, sigasig at pagtataya? Sino ang inaasahan mo na magliligtas sa iyo?
 
Bilang isang mabuting pastol, hinahanap tayo ni Hesus upang hanguin sa ating kadiliman. Ang Panginoon ang TANGING LAMPARA NA MAGBIBIGAY NG LIWANAG SA DILIM.
 
Ngunit nasaan ang liwanag na dala-dala ni Hesus? Nasaan ang lampara na tatanglaw sa dilim? Sa ating ebanghelyo ngayon, muli niyang binanggit ang halaga ng PAKIKINIG SA KANYANG SALITA. Nasa kanyang salita ang liwanag na hinahanap natin. Ngunit naroon ang hamon na MANALIG SA KANYANG SALITA.
 
Ang pananalig sa Salita ng Diyos ay dapat makita gawa. Ang sabi ni San Pablo, “Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.” (Santiago 2:17). Kaya’t hindi tayo dapat manatili lamang sa pakikinig sa Salita ng Diyos. Hinahamon tayo na ISAPUSO AT ISABUHAY ITO. Sa pagsasabuhay sa Salita ng Diyos, unti-unting nagniningning ang nakatagong liwanag upang magbigay ng direksiyon sa ating buhay, lalo na są panahon ng pagsubok.
 
Narito ang ilang hakbang sa paghahanap natin ng liwanag.
 
1. MAKINIG SA SALITA NG DIYOS. Araw-araw, subukan nating gawing bahagi ng ating paggising ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Magtiyaga. Basahin ng dahan-dahan. Nguyain. Pagdasalan. Sabi nga nila, “We become what we think.” Ang tanong: Nagbabasa ka ba araw-araw ng Biblia?
 
2. MANIWALA SA SALITA NG DIYOS. Nasa antas ng pag-gawa ang tunay na paniniwala sa Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ay parang isang instructional manual. Kung ating susundin ang sinasabi ng Salita ng Diyos, makikita natin kung paano tayo mabubuhay sa gitna ng pandemya. Ang tanong: May pagsusumikap ka ba na isabuhay ang Salita ng Diyos?
 
3. HUWAG BIBITIW SA PAKIKINIG. Maraming tinig ang ating naririnig araw-araw. Ngunit nakalulungkot na ang tinig ng masamang espiritu, tinig ng fake news, tining ng kasinungalingan at pagkapoot sa isa’t isa ang ating pinakikinggan. Maging mapagbantay, pakinggans lamang ang tinig ng Panginoon. At hindi ka mapapahamak. Kumapit ka sa Salita ng Diyos. Huwag mong bibitawan.
 
4. SANAYIN ANG TAINGA SA PAGHAHANAP SA TINIG NI HESUS. Tayo’y mga tupa ng ating Panginoon Hesus, kaya’t likas na kilala natin ang kanyang tinig. Ngunit dahil sanay tayong makinig sa ibang tinig, hindi na natin naririnig ang Mabuting Pastol. Isinisigaw niya ang ating pangalan, ngunit tulog tayo. Hindi tayo sanay makinig sa tinig ni Hesus.
 
Hindi mo kailangang hanapin ang Mabuting Pastol. Si Hesus ay matagal nang naghanap sa iyo. Ang tungkulin mo ay MAKINIG SA KANYANG TINIG. SUBUKAN MONG MAUPO SA PANALANGIN ARAW-ARAW. SUBUKAN MONG MANAHIMIK. SA KATAHIMIKAN NG IYONG PUSO MATATAGPUAN ANG DIYOS.
 
Maraming dala-dalang dilim ang pandemya. Ngunit kung kasama mo si Hesus, ang lampara ng Diyos, ang anumang dilim ay hahawiin niya upang makita mo ang daan patungo sa kabutihan, kapayapaan at kaligayahan.
 
Si Hesus ang lampara ng Diyos.
Si Hesus ang liwanag sa ating daan.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Abril 28, 2021 – Mierkules
Ebanghelyo: Juan 12: 44-50
 
“Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito.” (Juan 12:47).

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.