Ang Tunay na Pinagpala.

Ang Lampara ng Diyos.
April 30, 2021
Itabi ang Takot at Magpakatatag.
May 4, 2021
PITIK-BULAG: Ang Tunay na Pinagpala.
 
“Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito’y gagawin ninyo.” – Juan 13:17
 
Ang mga salitang ito’y binigkas ng ating Panginoon pagkatapos niyang hugasan ang paa ng mga disipulo. Dito niya ipinahayag kung sino ang tunay na pinagpala. Ang naglilingkod sa kapwa ang tunay na pinagpala. Ang nagbibigay ng sarili sa iba ang may pitak sa puso ng Diyos. Nasa pagbibigay ang kaganapan ng pagiging tunay na Kristiyano, wala sa pagtanggap, pagkikimkim at pagtatago.
 
DILIM NG PANDEMYA. Nang lumampas tayo ng isang taon sa pandemya, nakaramdam tayo ng pagkapagod, panlalata ng katawan, pagkawala ng sigla sa buhay. Inasahan natin na unti-unti na tayong makakaahon sa pandemyang ito, ngunit kabaligtaran ang naganap. Lumala pa ang ating situwasyon sa bagong covid wave. Mas marami ang nagkasakit at namatay sa Covid. At naramdaman natin na kumkakatok na sa ating pintuan ang pandemya. Totoo na talaga ito, dahil tayo at miembro ng ating pamilya na ang nagkakasakit. Lumamlam ang ating katawan. Unti-unting tayong pinanghinaaan ng loob at pag-asa.
 
LIWANAG NG DIYOS. Ngunit hindi nagpapabaya ang Diyos. Gising ang Diyos at hindi tulog. Isang bagong ihip ng pag-asa ang dumating sa atin ng dumating ang community pantry. Nabuhayan tayo ng loob. Bumalik ang ating sigasig at sigla sa buhay. Sapagkat binuhay ng community pantry ang nanlalamig nating puso. Muli tayong pinukaw sa ating pagtulog at ginising ang diwa ng paglilingkod. Sa community pantry, ang bawat isa’y tinawag ng Diyos na maghugas ng paa ng kanyang kapatid. Iminulat tayo na nasa pagbibigay ang pagiging mapalad, wala sa pagtanggap. HInamon tayo na huwag umasa sa ayuda, bagkus maging ayuda sa isa’t-isa. Unti-unti, sumabog ang bagong pandemya na galing sa Diyos … ang community pantry. Naging laganap ito. Marami sa atin ang natutong magbigay. Marami ang bumangon sa kanilang takot at pangamba at nagsimulang magtatag ng kanilang community pantry.
 
BUHAY SI HUDAS. Ngunit ewan ko ba, bakit laging may kontrabida sa magandang kwento. Nang naging viral ang community pantry, dumating din ang mag-uusig dito. At ang nakalulungkot pa, ang inaasahan nating magtatangol sa atin ang siya pang naging kontrabida sa community pantry. May mga taong sarado ang kanilang isip o makitid ang kanilang pananaw. Matatawa ka ba o maiinis sa asar nang binansagang pula ang community pantry. Totoo talaga ang kasabihan: Binabato ang punong namumunga.
 
Sa ating pagbasa ngayon, pagkatapos nang paghuhugas ng paa, binanggit din ni Hesus ang pagtataksil ng isa sa mga disipulo, “Ako’y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay.” (Juan 13:18). Sa likod ng katotohanang ito, naging panatag si Hesus. Hindi siya nag-over react. Isang hamon ito sa kanya na mahalin maging ang kanyang kaaway. Isang hamon din sa atin na mahalin ang mga umuusig. Huwag patulan. Kung patulan man natin ang mga kontrabida ng kabutihan, pag-ibig ang ibato natin sa kanila.
 
IHIP NG PAG-PAG-ASA. Sa paglaganap ng community pantry sa buong bansa. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga mahihirap na dumadaan sa matinding utom. Nagkaroon din ng kahulugan ang buhay ng marami sa diwa ng paglilingkod sa kawa. Maraming lumabas są kanilang takot at nagsimulang mag-volunteer. Natutong magbigay ang karamihan są atin, maging ang mahihirap. Naramdaman ng lahat na nasa pagbibigay ang pagiging mapalad.
 
Sa mga nagpapatakbo ng community pantry, congratulations sa inyo. Mapapalad kayo kaya’t kayo’y pinag-uusig. Huwag mawalan ng sigla kung sakaling may pag-uusig. Hindi ba’t ito rin ang naramdaman ng ating Panginoon? Kung may pag-uusig, alam mong ginawa mo ang kagustuhan ng Diyos. Inuusig ng mg kampon ng dilim ang mga anak ng liwanag.
 
ISIPIN MO ITO. Kung nanghihina ang iyong kalooban sa pag-uusig o pagsubok ng inyong community pantry, tandaan ninyo na ang Diyos ang nagpasimuno nito:
 
1. Ang Manna mula sa langit. (Exodo 16: 1-36, Numero 11:1-9).
 
“Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo.”
 
Ngunit binalaaan sila na kunin lamang ang nararapat para sa isang araw para sa pamilya.
 
2. Ang Milagro ng 5 tinapay at 2 inda. (Juan 6:1-15).
 
“Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?” (Juan 6:9).
 
Hamon na magdala ng ating biyaya sa community pantry upang maging biyaya sa iba.
 
3. Ang Banal na Eukaristiya (Mateo 26:17–29).
 
“Habang sila’y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, “Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan.”
 
Ang sabi ng Hesus, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. (Lukas 22:19).
 
HAMON NG COMMUNITY PANTRY. HIndi tayo dapat huminto sa pagbibigay sa kapwa. Naroon ang hamon na hatiin ang ating huling tinapay sa kapwa. Dapat may kainin ang lahat. At kung magutom man tayo, magutom tayo ng sabay-sabay. Ngunit naniniwala akong hindi tayo darating sa punto ng matinding gutom o kawalan ng pagkain, kung matututo lamang tayong magbigay sa kapwa. May milagrong magaganap. Ang community pantry ay isang milagro ng pagpaparami ng tinapay. Ngunit ito’y naganap at magaganap kung patuloy tayong magbibigay ng ating limang tinapay at dalawang isda.
 
Nariyan ang mga Hudas na sasalungat sa community pantry. Huwag kang mag-react ng todo. Relax lang. Be cool. Labanan mo ng pag-ibig ang kanilang pang-uusig. Matuto kay Hesus.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Abril 29, 2021 – Huwebes
Ebanghelyo 13:16-20

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.