parallax background

Bantay-Salakay

Sinners Yet Called
October 28, 2020
Yes-No-Yes-No Person
October 30, 2020
PITIK-BULAG: Bantay-Salakay
 
Malinaw sa puso’t isipan ni Hesus ang nais niyang gawin. Hangad niyang iligtas ang sanlibutan sa kanilang mga paghihirap sa buhay, kasama na rito ang pagpapagaling sa kanilang karamdaman at pagpapalayas ng masamang espiritu. Malinaw sa kanya ang pinakamahalagang dalawang utos, “Ang mahalin ang Diyos at ang kapwa.” Ito ang kanyang pangarap. Ito ang kanyang pamantayan. Hahamakin niya ang ibang batas, masunod lamang ang dalawang batas na ito. Sapagkat ang BATAS NG PAG-IBIG ang pinakamataas na batas na dapat sundin ng lahat.
 
1. TAWAG NG PAGMAMASID
 
Sa ating ebanghelyo, binabantayan ng mga Pariseo ang bawat kilos ni Hesus. Nais nilang akusahan si Hesus sa kanyang mga maling salitat at gawa. Ang kanilang PAGMAMASID sa salita at gawa ni Hesus ay hindi upang MATUTO ng TAMANG PAMUMUHAY, bagkus upang gawing katibayan laban sa kanya.
 
Ang pagmamasid ng mga Pariseo ay taliwas sa TAWAG NA PAGMAMASID SA MGA DISIPULO. Bilang disipulo ng Panginoon, tayo’y inaanyayahan na MAGMASID NG KANYANG SALITA AT GAWA UPANG MATUTO AT GAYAHIN SIYA.
 
Marunong ka bang magmasid sa salita’t kilos ni Hesus? Sa pagbabasa ng Biblia, taimtim mo bang pinagmamasdan ang salita at kilos ng Panginoon? Nagmamasid ka rin ba sa mga galaw ng iyong damdamin habang binabasa mo ang Salita ng Diyos?
 
Tayo’y natututo sa pamamagitan ng PAKIKINIG AT PAGMAMASID. Subalit anong madalas nating pakinggan at pagmasdan araw-araw? Saan nakatuon ang ating isip at puso? Tulad ng mga Pariseo, binabantayan mo rin ba ang pagkakamali ng iyong mga kaaway? Huwag nating bantayan ang pagkakamali ng ating kapwa. Mas mabuting tingnan ang ating sariling salita at gawa upang maituwid natin ang ating mga pagkukulang.
 
May mata ka ba upang makita mo ang galaw ng Diyos sa buhay mo? Sa iyong pang-araw-araw na gawain, marunong ka bang huminto at manalangin upang pagmasdan ang galaw ng Diyos sa buhay mo?
 
2. ANG BATAS NG PAG-IBIG
 
Alam mo ba ang mahalaga sa buhay mo? Mas pinahahalagahan mo ba ang batas ng tao o ang batas ng pag-ibig? Para sa mga Pariseo, nasa pagsunod sa mga rituwal ang pagpapakita ng kabanalan. Kaya’t galit sila kay Hesus na madalas sumuway sa mga rituwal ng mga Hudyo. Alam ni Hesus ang nasa isip nila. Kaya’t bago pa man sila makapag-tanong, inunahan na niya ang mga Pariseo sa pagtatanong:
 
“Naaayon ba sa Kautusan ang magpagaling sa Araw ng Pamamahinga o hindi?” (Lukas 14:3).
 
Malinaw kay Hesus ang batas ng pag-ibig. Iisa lang ang batas. Hahamakin niya ang lahat, masunod lang ang batas na ito. Sapagkat ang BATAS NG PAG-IBIG AY BUMUBUHAY NG TAO, samamtalang ang batas ng tao, paminsan-minsan, ay pumatay ng tao.
 
Mabuting pag-isipan ito. Ang batas ng tao ay ginagawa upang paglingkuran ang tao. Ngunit kung ito’y sumusupil sa dignidad, kalayaan at pag-unlad ng tao, ito’y dapat pag-isipan nang mabuti bago sundin. Bumubuhay ang batas ng pag-ibig. Ito’y maka-tao at maka-Diyos. Ito’y para sa interes ng lahat, at hindi lamang sa ikabubuti ng ilan.
 
Nais ipapatay ng iba ang mga addicts sa droga. Ngunit kung ang kanilang anak ang siyang addict, gagawa sila ng paraan na mailigtas ito.
 
“Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba’t iaahon ninyo ito kaagad kahit Araw ng Pamamahinga?” (Lukas 14:5).
 
Mag-isip-isip. Ikaw ba’y katulad ng mga Pariseo o katulad ni Hesus? Malinaw ba sa iyo ang batas ng pag-ibig? Sa pagpapatupag ng isang batas, ano ang nangingibabaw sa iyo? Pag-ibig o galit?
 
Pagmasdan mo si Hesus araw-araw. Magbabago ang iyong buhay. Sa batas ng pag-ibig, makikilala mo ang iyong sarili.
 
Bantay-salakay. Batayan mo ang kilos ni Hesus. Gayahin mo ito. At tulad ni Hesus, salakayin mo ang kasinungalingan at kasalanan ng mundo.
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ
 
————
Oktubre 30, 2020
Ebanghelyo: Lukas 14: 1-6

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.