Dalawang Landas ng Puso.

Destinasyon, Direksiyon at Distraksiyon.
April 5, 2021
The Trinitarian Challenge.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Dalawang Landas ng Puso
 
Isang malalim na pagkadismaya ang dala-dala ni Hesus sa kawalan ng pananalig ng mga Hudyo. Sa likod nang maraming milagro, sa kanyang pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling ng maysakit at pagpapahayag ng mabuting balita, nanatiling sarado ang puso ng mga tao. Patuloy ang kanilang pagdududa, kaya’t patuloy ang kanilang paghingi ng tanda. Alam ni Hesus na hindi sasapat ang isang milyong milagro para maniwala ang mga Hudyo. Ang taong punung-puno ng sarili, kasalanan at pagdududa ay matigas na ang puso. Ang nararapat gawin ay magkaroon ng mapagkumbabang disposisyon upang makapasok ang Banal na Espiritu sa kanilang puso. Isang mapagkumbabang puso ang kailangan upang TALIKDAN ANG KASALANAN at MAKINIG SA MABUTING BALITA.
 
URI NG PUSO. Sa pagkadismaya ni Hesus sa mga Hudyo sa kanilang walang pagod na paghingi ng tanda, sinabi niya na ang nangyari kay Jonah at sa Reyna ng Sheba. Ito lamang ang tanging tanda na maibibigay niya. Alam niya na hindi sasapat ang anumang milagro. Alam niya na sa PUSONG BATO, hindi mapapasok ng pag-ibig nang Diyos o nang anumang milagro. Ngunit sa PUSONG MAPAGKUMBABA, sapat na ang SALITA NG DIYOS O SALITA NI HESUS upang maniwala. Hindi nangangailangan ng tanda ang sinumang may pananalig sa Diyos.
 
DALAWANG LANDAS. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagbigay ng dalawang daan o landas tungo są pagbabago ng puso. Sa panahon ng Kuwaresma, hinahamon tayo ng Ebanghelyo ng magkaroon ng tamang disposiyon upang magbalik-loob sa Diyos:
 
1. LANDAS NI JONAH. Nagbalik-loob ang mga taga-Nineveh dahil kay Jonah. Pinakinggan nila ang tawag ng Diyos na magsisi sa kasalanan at magbalik-loob.
 
“Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad.” (Jonah 4:2).”
 
Hindi ba’t mas malalim na tanda ang pag-ibig ng Diyos upang tayo’y maniwala?
 
Si Jonah ay nanatili sa tiyan ng malaking isda. Sa kanyang paglabas, nagpahayag siya ng mabuting balita. Si Hesus ay nanatili sa kanyang libingan ng tatlong-araw, at nagpahayag ng mabuting balita sa kanyang muling pagkabuhay.
 
Hamon: Sa panahon ng Kuwaresma, maghanap ka ng panahon upang manahimik. Harapin mo ang sariling kadiliman na kasama ang Diyos. At pagkatapos ay lumabas nang mày pananalig sa Kanya. Subukan mong mag-retreat. Maghanap ng panahon at lugar upan mag-isa at manalangin.
 
2. LANDAS NG REYNA NG SHEBA. Mula sa dulo ng mundo, naglakbay ang Reyna ng Sheba upang makinig sa karunungan ni Solomon (1 Hari 10: 1-10). Nakita ng Reyna ang halaga ng SALITA, kaya’t hindi niya inalintana ang mahaba at mahirap na paglalakbay. Alam niya ang mahalaga sa buhay. Alam niya na isang tunay na kayamanan ang pagkakaroon ng karunungan. Sapagkat sa karunungan, nakakakita tayo ng liwanag at tamang daan ng buhay.
 
Hamon: Sa panahon ng Kuwaresma, tayo’y inaanyayahan din ni Hesus na matutong makinig sa Salita ng Diyos. Inaanyayahan tayo na maglakbay papaloob sa ating puso. Mula sa mundo ng ingay patungo sa mundo ng katahimikan. Mula sa mundo ng daldal patungo sa mundo ng pakikinig. Hanapin natin ang liwanag at kabanalan sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Maglaan ng panahon upang basahin ang Biblia at pagnilay-nilayan.
 
MANIWALA MUNA. Sa ating panahon ngayon, mahilig din tayong humingi ng tanda sa Diyos bago natin gawin ang kanyang kalooban. Sinasabi natin kay Hesus, “Bigyan mo kami ng tanda, at agad akong susunod. Bigyan mo ako ng paliwanag, at susunod ako.” Ngunit Ibang mag-isip si Hesus. kabaligtaran ang nais niya. Manalig muna at makakakita tayo ng tanda. Manalig muna at mauunawaan mo ang lahat.
 
TANONG. Nasaan ka ngayon? Naghahanap ka rin ba ng tanda bago kumilos o bago maniwala? Nasaan na ang iyong pananampalataya? (Lukas 8:25). Mabuting pagdasalan ang ating ebanghelyo ngayon. Mabuting ihanda muna ang ating puso upang makapasok ang salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos nagmumula ang pananalig sa Kanya.
 
Dalawang daan ang hamon sa atin upang maniwala kay Hesus:
 
1. Magsisi sa kasalanan at magbagong-buhay (Daan ni Jonah).
2. Makinig sa Salita ng Diyos (Daan ng Reyna ng Sheba)
 
At kung nalakaran mo na ang dalawang daan na ito, madali mo nang makikita ang pinakamatingkad na tanda ng Diyos … SI HESUS MISMO, ANG DIYOS NA NAGKATAWANG TAO.
 
“Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon.” (Lukas 11:32).
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Pebrero 24, 2021
Ebanghelyo: Lukas 11:29-32

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.