parallax background

Huwag Ikahon ang Diyos.

Pagkiling sa Dilim.
April 14, 2021
Biyaya ang Lahat.
April 16, 2021
PITIK-BULAG: Huwag Ikahon ang Diyos.
 
Masidhi ang pagnanasa ni Nicodemus na makilala nang lubusan si Hesus. Ngunit kinakapos ang kanyang isip na maunawaan ang kanyang aral. HIndi isip at lohika ang kailangang niyang gamitin. Sa mga makalangit na bagay na tinuturo ni Hesus, ang puso ang dapat gamitin, hindi isip lamang. Nais ni Hesus na bitawan ni Nicodemus ang kanyang kahon ng pag-iisip upang makilala siya ng lubusan.
 
KAHON NG PANANAMPALATAYA. Sa kahon ng pananampalataya lamang natin mauunawaan nang ganap ang mga aral ni Hesus. HIndi są kahon na gawa ng ating isip. Mula sa langit ang kanyang turo, na narinig niya sa Ama, kaya’t mahalagang magtiwala sa kanya upang maunawaan natin ang kanyang makalangit na aral. HIndi natin kayang ikahon ang mga makalangit na turo ni Hesus. Gumagalaw ang turo ni Hesus. Aktibo. Tumitibok. Umiibig. Gumagalaw ang Banal na Espiritu kaya’t hindi natin maaring ikahon si Hesus. Sa kasamaang palad, naikahon na ng mga Pariseo si Hesus, kaya’t hindi nila maunawaan si Hesus. Maging ang mga Hudyo, naikahon na rin nila si Hesus bilang isang manggagawa ng milagro. Kaya’t nang huminto si Hesus sa paggawa ng milagro, ninais nilang ipako ito sa krus.
 
MAS MALAKING KAHON. Sa kabanatang ito, ano ba ang nais ipahiwatig ni Hesus kay Nicodemus? Ano ba ang pilit na inuunawa ni Nicodemus, ngunit laging laging kinakapos ang kanyang isip? Nais ni Hesus na magbigay ng mas malaking kahon … ang kahon na likha ng pagnanampalataya, at hindi ng isip lang.
 
1. Si Hesus ay dakila sa lahat sapagkat galing siya sa taas.
 
“Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat.” (Juan 3:31)
 
Hindi matanggap ni Nicodemus na galing sa Ama si Hesus. Isang dakilang propeta lamang ang tingin niya kay Hesus. Naroon ang parka-akit niya są personalidad at turo ni Hesus, ngunit hindi niya matanggap na ito’y Anak ng Diyos na nagkatawang-tao.
 
2. Si Hesus ay nagpapatotoo sa Ama na kanyang nakita at narinig.
 
“Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo.” (Juan 3:32).
 
HInahamon si Nicodemus na maniwala na galing sa langit si Hesus. Narinig at nakita niya mismo ang Ama. Sapagkat ang Ama at siya ay isa. Dito pumuputok ang utak ni Nicodemus. HIndi ito kaya ng kanyang isip. Tawag ito ng pagtataya.
 
3. May gantimpalang naghihintay ang sinumang sumampalataya kay Hesus.
 
“Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.” (Juan 3:36).
 
BITAWAN ANG LUMANG KAHON. Hangga’t hindi binibitawan ni Nicodemus ang kanyang lumang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng isip, hindi niya mauunawaan ang turo ni Hesus. Sa bagong turo ni Hesus na bumubuhay ng Espiritu, puso ang dapat gamitin. Hindi isip. Sapagkat ang pananampalataya kay Hesus ay umuusbong, hindi sa pagkilala lamang kay Hesus, kundi sa mismong pagnanasang magpalalim ng ugnayan kay Hesus.
 
Marahil, ito rin ang hamon sa atin. Marami pa rin sa atin na katulad ni Nicodemus, kinakapos lagi ang ating kakayahang unawain at isabuhay ang turo ni Hesus, dahil sa utak o isip ang ating ginagamit. Kilala natin si Hesus sa isip, ngunit hindi ng ating puso. Kung kaya’t sa panahon ng pagsubok, tulad ng pandemya, madali tayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat may inaasahan tayo na dapat gawin ng Diyos.
 
Ikinahon na ng ating isip ang Diyos. At dahil may limitasyon ang ating kahon, naguguluhan tayo kung hindi na pumapasok sa ating kahon ang Diyos. Ganun din si Nicodemus, pilit niyang inilalagay sa kanyang kahon si Hesus, kaya’t hindi niya naunawaan ito.
 
ANG PANDEMY AT ANG ATING KAHON. Sa ating kasalukuyang panahon, sinisira ng pandemya ang ating mga kahon tungkol sa Diyos. Maraming pinanghihinaan ng loob at nagdududa, sapagkat tila walang ginagawa ang Diyos. Ngunit ang katotohanan, tayo’y nagkakaroon ng pagkadismaya sapagkat lumalampas na ang Diyos sa ating kahon na ginawa. Bakit hindi tinutugon ng Diyos sa ating dasal? Kung mahal niya tayo, bakit niya hinayaan na magtagal ang pandemmya? Ang mga ganitong tanong ay bunga ng ating paglalagay sa Diyos sa ating kahon. Kaya’t kung wala sa kahon, hindi ito totoo sa atin. Dapat nasa kahon lang. Hindi pwedeng lumabas. Dapat ganito ka. Ang turo ng kahon.
 
Ikaw, anong kahon mo sa Diyos? Hinahamon tayo ng ating ebanghelyo ngayon na itapon ang ating mga kahong ginawa ng ating isip tungkol kay Hesus at sa Diyos. Magtiwala sa kanyang plano at kilos. HIndi man natin maunawaan są ngayon, magtiwala tayo na ang kahat ay para sa ating kapakanan at kabutihan.
 
HINDI MAIKAKAHON ANG DIYOS. Tandaan mo, may gantimpalang naghihintay sa mga tapat na sumasampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Kaya’t hindi natin siya maaring ilagay sa isang kahon. Ngunit kung nais mo pa ring ikahon ang Diyos, ikahon mo siya sa larangan ng pananampalataya at pagtataya. Hayaan mong ang puso mo ang gumawa ng kahon, huwag ang isip. Sapagkat ang kahon na gawa ng puso, may kakayahan itong lumaki, lumalim, magbago at magtaya sa Diyos na misteryoso at laging kumikilos nang kakaiba.
 
Bitawan mo ang iyong kahon ng Diyos at magtiwala, mas madali mong mauunawaan ang kanyang misteryosong kilos.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Abril 15, 2021 – Huwebes
Ebanghelyo: Juan 3: 31-36

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.