Huwag Maging Tanga

Mary, the Ponderer
October 10, 2020
Nasa Puso, Wala sa Himala
October 12, 2020
PITIK-BULAG: Huwag Maging Tanga
 
Ang ating ebanghelyo ngayon ay siksik sa isang katotohanan: Ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang napakalaking biyaya ito na dapat pasalamatan at huwag nating ipagsawalang bahala. Ito’y isang katotohanan na dapat bigyan ng tuon at halaga. Ito’y isang katotohanan na sapat na upang baguhin ang ating puso, tahakin ang pagbabago at maging tapat sa isang Diyos na walang ibang inisip kundi ang ating kaligayahan.
 
Ang ebaghelyo ngayon ay isang imbitasyon ng Diyos tungo sa isang buhay ng siksik at liglig sa kaligayahan. Nais ng Diyos na mabuhay tayo sa kasaganahan, sa isang masaganang bangkete. Ibig niya tayong bigyan ng isang MAGANDANG BUHAY na bumubukal sa wagas niyang pagmamahal sa lahat ng tao, na nilikha niyang kawangis niya.
 
Ngunit bahagi ng ating kahinaan ang IPAGSAWALANG-BAHALA ANG MGA BAGAY NA IBINIBIGAY SA ATIN NANG SAGANA. Mga mahahalagang bagay na madalas nating kinalilimutan sapagkat sila’y naririyan lamang. Minsan kinakailangan pang mawala upang makita natin ang kanilang halaga. Tingnan mo ang sariwang hangin, kalusugan, panahon, pamilya, tubig, at ang ating limang pandama. Mga bagaj na nariyan lang lagi. Madalas nating inaabuso at hindi pinapansin, ngunit nakikita lamang natin ang halaga kung ito’y mawala sa atin.
 
Dalawang bagay ang magandang bigyan nang tuon sa ating pagbasa ngayon. Tingnan natin ang dalawang grupong ito at kilatisin ang ating sarili. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Naroon ang kanyang imbitasyon na mabuhay ng sagana. Ngunit anong madalas na ginagawa natin?
 
I. Grupo ng mga taong may maling prioridad at tumanggi sa imbitasyon ng Hari.
 
A. WALANG INTERES NA DUMALO.
 
“Isinugo ng Hari ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo.” (Mateo 22:3).
 
2. HINDI NILA PINANSIN ANG IMBITASYON NG HARI.
 
“Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan.” (Mateo 22: 4-5).
 
3. MALING PRIORIDAD
 
“Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo.” (Mateo 5:5).
 
Dahil sa kanilang maling prioridad … hanap-buhay at pangangalakal, hindi nila nakita na ang kanilang binitawan ay ang ang tunay na kasaganahan.
 
Dahil dito, nawala sa kanila ang mga sumusunod:
a. Ang PRESENSIYA ng mahal na Hari.
b. Ang PAKIKIISA SA MGA MAHAHALAGANG BISITA ng Hari.
k. Ang MASAYANG PIGING na nakalaan sa kanila.
d. Ang PAKIKIPAGKAIBIGAN sa Hari at Anak
e. Ang OPORTUNIDAD NA MAIMBITAHAN ULIT.
 
Tanong: Bakit ka ba naghahanap buhay? Hindi ba’t para lumigaya ka? Ano bang paanyaya ng Diyos? HIndi ba”t kaligayahang walang maliw? Anong kaligayahan ba ang ibibigay ng ating pagpapagod at paghihirap? Kaya bang tumbasan nito ang kaligayahang ibinibigay ng Diyos?
 
II.  Grupo ng mga taong tumanggi na magsuot ng nararapat na damit pangkasal.
 
Tulad ng unang grupo, hindi man lamang nagpakita ng kaunting paggalang at pasasalamat ang isang tao na inanyayahan sa kasalan. Hindi siya nagsuot ng nararapat na damit bilang paggalang man lang sa Hari at Anak na nagbigay ng imbitasyon. Dahil dito, bumalik sa kanya ang parusa ng kanyang pagiging iresponsable:
 
a. Hiniya niya ang Hari at Anak sa harap ng ibang tao. HIndi niya iginalang ang Hari na nag-anyaya sa kanya ng walang kondisyon, maliban sa pagususot ng damit ng kabanalan.
 
b. Nagdala siya ng kahihiyan sa kanyang sarili sa gitna ng mga bisita. Sa huling pagtuuos, siya ang lumabas na kahiya-hiya.
 
k. Napansin niya na hindi siya bagay sa okasyon dahil sa maling kasuotan.
 
Sa pamilya ng ating Diyos at bilang kanyang anak, naroon ang tungkulin natin na magsuot ng damit ng kabanalan upang maging karapai-dapat sa harap ng Diyos. Ito’y tungkulin na rin natin bilang pasasalamat sa Diyos na nag-anyaya sa atin sa kanyang piging sa kalangitan, hindi man tayo karalat-dapat. Nagusumikap ka ba ara-araw na magsuot ng damit ng kabanalan sa harap ng Diyos?
 
Ikaw, anong grupo ka? Nasa piging ka na ba ng Diyos at nagsasaya sa kanyang Presensiya at pag-ibig? O nasa labas ka pa rin ba ng piging at abalang-abala sa paghananap ng kayamanan ng mundo upang lumigaya? Huwag maging tanga. May damit pangkasal ka na ba? May damit ng kabanalan ka na ba? Dapat maging handa, isang araw, darating ang imbitasyon, baka mawalan ka ng oras upang maghanap ng damit ng kabanalan. Kilos na.
 
– Fr. Wilfredo M. Samson, SJ
 
———
Oktubre 11, 2020 – Ika-28 Linggo sa Ordinaryong Panahon
Ebanghelyo: Mateo 22: 1-14

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.