parallax background

Ipagpag Mo ang Iyong Inggit

Sana All
September 19, 2020
GRACE VS. MERIT
September 20, 2020
PITIK-BULAG: Ipagpag Mo ang Iyong Inggit
 
Madalas ka bang mainggit sa iba? Mapaghanap ka ba ng balik o regalo sa anumang gawain na ginawa mo sa iba? Mahilig ka bang magkumpara sa anong meron ka at ang iba? Madalas mo bang sabihin ang salitang “sana all?” Naiinis ka ba kung ika’y nalalamangan ng kapwa sa biyayang tinanggap? Tahimik ka lang ba kung ikaw ang nakakalamang?
 
Inggit sa kapwa ang isa sa pinanggagalingan ng ating kalungkutan. Inggit din ang pinagmumulan ng sama ng loob natin sa isa’t-isa. At dahil dito, nawawalan tayo ng kakayahang maging maligaya sa swerte o biyayang tinanggap ng iba. Nakalimutan natin na ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos ay naayon sa kanya-kanyang pangangailangan, at hindi sa kung anong gusto nating matanggap. Pantay tumingin ang Diyos sa ating lahat, ngunit hindi ito nangangahulugan na pantay-pantay din ang biyaya. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na makasasamaa sa iyo? Bakit ka hindi ka matuwa na nalamangan ka ng iyong kapwa?
 
Ang ating ebanghelyo ngayon ay ukol sa hamon ng Diyos na maging katulad niya sa larangan ng pagiging mapagbigay at matulungin sa iba. Nais niya tayong mag-isip sa pangangailangan ng iba o sa kaligayahan ng iba. At hindi laman ang ating kapakanan.
 
Subalit ayaw natin nang nalalamangan. Gusto natin laging pantry ang natatanggap ng lahat. Ngunit hindi ito ang katotohanan. May laging mas nakakalamang sa atin sa maraming dahilan. Mga dahilan na Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi ba’t nagdadamdam tayo sa ating ina na mas mahal niya ang kanyang anak na pasaway? Hindi ba’t nagtatanim tayo ng sama ng loob kung ang isang taong masipag at mabait ay nakatanggap ng mas malaking bonus sa Pasko? Hindi ba’t alam naman nating mas deserving ang iba na mabigyan ng bisikleta kaysa sa atin, sapagkat mas kailangan niya ang bisikleta kaysa sa atin?
 
Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng daan tungo sa kaligayahan sa pamamagitan ng pag-aalis ng ugaling mainggitin at mapaghanap.
 
1. PATAS ANG DIYOS SA LAHAT. Pantay ang kanyang pagmamahal sa atin, ngunit hindi nangangahulugan na pantay-pantay din ang biyayang matatanggap ng tao. Ibinibigay ng Diyos ang nararapat na biyayang dapat matanggap ng bawat tao.
 
2. PINILI KANG MAGLINGKOD KAYA’T DAPAT KANG MAGALAK. Huwag kang magbilang ng balik o maghanap ng. kapalit sa ginawa mong kabutihan. Pag-ibig sa Diyos at kapwa ang dapat na magtulak sa atin sa paglilingkod, hindi sa paghahanap ng kapalit o balik sa bawat pagod natin.
 
3. PINILI KANG MAGMAHAL SA IBA, KAYA’T DAPAT LAMANG TAYONG MATUWA SA SWERTE O BIYAYA NG IBA. Inggit ang kalaban natin kung bakit nawawala sa atin ang kakayahang matuwa sa swerte ng iba. Masisisi mo bang isang tao na nagbigay ng malaking pera sa isang taong maraming anak? Pero niya iyon di ba? Kaya’t may karapatan siyang gawin ang gusto niya sa pera niya.
 
4. GUSTO MONG MAWALA ANG INGGIT MO, SUBUKAN MONG GAYAHIN ANG DIYOS … ISIPIN MO ANG IBA, HUWAG ANG SARILI. Madalas tayong magtanim ng sama ng loob kung hindi tayo ang benepisyo ng biyaya. Nagrereklamo tayo kung tayo’y nalalamangan, ngunit hindi tayo umaangal kung tayo ang nakakalamang.
 
5. BIYAYA ANG LAHAT. Tayong ay lingkod ng Diyos. HIndi tayo Karapat-dapat sa mga biyayang ating natatanggap. Huwag kang magbilang ng balik o magkumpara sa biyaya ng iba. Alam ng Diyos ang nararapat para sa iyo at para sa iba. Iba lagi ang kay Juan at kay Pedro.
 
HIndi mo ba naisip na baka maraming anak ang ibang mangagawa na nakatanggap ng parehong sweldo? Hindi mo ba naisip na hindi sila tamad, wala lang nag-hire sa kanila upang magtrabaho ng maaga?
 
Alam ng Diyos ang nababagay sa bawat sa atin, kaya’t huwag na huwag magkumpara. Sa halip, matutong maging likas na maligaya sa swerte o biyaya ng iba. Alisin mo ang inggit sa puso mo, makikitang mong swerte ka rin tulad ng iba.
 
– Fr. Wilfredo M. Samson, SJ
 
———
September 20, 2020 – Sunday
Gospel Reading: Matthew 20: 1-16

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.