Kailangan Kita, Nasaan ka?

My Morning Pandesal.
April 5, 2021
We Want to See Jesus.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Kailangan Kita, Nasaan ka?
 
Sa panahon natin ngayon, tila nagwawagi ang dilim laban sa liwanag. Marami tayong nakikita at naririnig araw-araw nang pagtatagumpay ng masama laban sa mabuti. Tila naghahari ang dilim laban sa liwanag. Nakatatakot! Napanghihina ng loob. Maging ang pandenya, tila nagwawagi sa atin.
 
TANONG NATIN. Kaya’t nagtatanong na tayo, “Nasaan na ang Diyos? Nasaan na ang kanyang kamay sa gitna ng pandemya at kadiliman?”
 
TANONG NG DIYOS. Ngunit ang tanong na ito ay bumabalik din sa atin. Tila tahimik ang Diyos. Hindi sumasagot sa ating tanong. Ngunit sa katahimikan ng ating puso, nagtatanong din ang Diyos sa atin, “Nasaan ka ng kailangan kita są panahon ng pandemya? Bakit hindi ka nagsasalita ng mabuting balita? Hindi ba’t disipulo kita? Bakit hindi ka naninindigan? Bakit hindi mo ako pinagtatangol laban sa maraming kasinungalingan ng mundo? Bakit hindi mo ipinaglalaban ang liwanag? Bakit nanahimik ka? Nasaan na ang iyong panyanampalataya?”
 
NAG-IISA SI HESUS. Sa ating pagbasa ngayon, sa buong kabanata ng Juan 17, makikita natin kung paanong ipinagtanggol ni Hesus ang kanyang sarili laban sa mga Hudyong hindi naniniwala sa kanya. Wala tayong narinig sa kanyang 12 disipulo. Tahimik ang lahat. Naging bahagi ng karamihan ang mga alagad. Natakot silang maki-alam o hindi nila alam kung paano makialam? Hindi sila nakisangkot sa gulo są takot na ma-aresto ng mga Pariseo. HINDI NILA PINILING MAKILALA BILANG KASAMA NI HESUS. AYAW NILANG MAPASAMA. KAYA’T PINILI NILANG MANAMIHIK.
 
ILANG MALILIIT NA TINIG. May mga nagsumikap ipagtanggol si Hesus. Nanindigan ang ilan:
 
1. MGA TAO: “Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” 41 “Siya na nga ang Cristo!” sabi naman ng iba.” (Juan 7:40).
 
2. SUNDALO NG TEMPLO: “Sumagot ang mga bantay, “Wala pa po kaming narinig na nagsalita nang tulad ng taong ito!” (Juan 7:46).
 
3. NICODEMUS: “Hindi ba’t labag sa ating Kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa?” (Juan 7:51).
 
MADALDAL ANG MASAMA. Ngunit ang kanilang paninindigan ay hindi sapat upang supilin ang kasinungalingang dala-dala ng mga Pariseo at mga Hudyong hindi naninniwala kay Hesus. Madaldal ang masama. Nanggagaling sa galit at inggit ang mga Pariseo. Hindi nila gustong masapawan sila ni Hesus. Kaya’t nagtatanim sila ng kasinungalingan at kaguluhan sa lahat.
 
At dahil sa pananahimik ng mga taong may dala ng katotohanan, unti-unting nagwagi ang kadiliman laban sa liwanag.
 
TAYO RIN ANG MAY SALA. Kaya’t masasabi natin na hindi lamang ang mga Pariseo ang may kagagawan sa pagkamatay ni Hesus sa krus. Ang mga alagad at mga naniniwala kay Hesus ay may kagagawan din sa kanyang pagkamatay sa krus. Dahil hindi sila nanindigan. Hindi nila ipinagtanggol si Hesus. Nanahimik lamang sila. Hindi nila sinamahan si Hesus sa pagtatangol ng katotohanan laban sa kasinungalingan.
 
TAWAG NG PANININDIGAN. Sa puntong ito ng ating buhay, masasabi nating tila nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Oo, malakas ang kasamaan ngayon, ngunit humuhugot sila ng lakas mula sa pananahimik o takot ng mabubuting tao. Sa ating takot at pananahimik sila nagkakaroon ng lakas ng loob upang mamayagpag sa lipunan. Hindi tayo nagsasalita. Hindi natin pinagtatanggol ang kabutihan. Hindi natin tinutuligsa ang masamang nagsisimula pa lang. Ayaw nating makisangkot. Ayaw nating maabala. Ayaw nating usigin din ng masasamang tao.
 
PINAYAGAN NATIN. Hindi kailanman maaring magwagi ang masama laban sa mabuti. Pinapayagan lamang natin. Hindi totoong mas maraming masamang balita sa mundo. Hindi lang tayo nagku-kwento ng mabuting balita.
 
IKAW AY PROPETA. Sa panahon ng pandemya, kailangan nating magkwento ng mabuting balita. Kailangan natin ngayon ng mga modernong propeta at disipulo na handang manindiaan para sa ating pananampalataya … para sa ating Panginoon. Kailangan natin ng mga susumunod na disipulo:
 
1. MATAPANG NA PROPETA. Handang manindigan at ipaglaban ang katotohanan. Handang supilin at usigin ang mga nagkakalat ng kasinungalingan sa lipunan.
 
2. MADASALIN NA PROPETA. Mga disipulong marunong lumuhod sa harapan ng Diyos at manalangin. Handang makinig sa kalooban ng Diyos at kaagad gawin ito.
 
3. MAAWAIN NA PROPETA. Mga disipulong may mata ng awa. Nararamdaman nila ang hapdi ng sugat ng iba, hirap ng kanilang karamdaman, at pati na rin ang gutom ng mahihirap.
 
4. MAPAGPATAWAD NA PROPETA. Mga disipulong may kakayahan na patawarin ang mga umuusig sa kanila. Hindi paghihiganti ang kanilang sandata, kundi pag-ibig at pagpapatawad.
 
5. MAPAGMAHAL NA PROPETA. Mga disipulong hindi sumusuko sa anumang hirap. Matiisin sa hirap at may mahabang pasensiya sa kapwa.
 
6. MASAYAHIN NA PROPETA. Mga disipulong may kakayahang ngumiti sa gitna ng pagsubok. May kakayahang magpahinga at huwag seryosohin ng todo ang buhay. Nakikita nila ang halaga ng pagpapatawad sa sariling pagkamamali at pagkakamali ng iba.
 
Nasaan ka sa panahon ng pandemya? Nasaan ka nang pinag-uusig ang kapatid mong walang sala? Nasaan ka ng nagutom ang mga mahirap?
 
Panahon na para manindigan para kay Hesus. Iniwanan siyang mag-isa ng mga alagad niya. Iiwan mo rin ba siya sa panahon ng kagipitan? Ngayon ka niya kailangan. Manindigan. Huwag matakot. Hindi niya tayo pababayaan.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Marso 20, 2021 – Sabado
Ebanghelyo: Juan 7: 40-53

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.