parallax background

Kayang-Kaya Mo Yan.

Magsayang ng Oras.
April 5, 2021
Beware of Prosopagnosia.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Kayang-Kaya Mo Yan.
 
Anong unang ginagawa ninyo paggising sa umaga? Ikaw ba’y nagdarasal muna bago mo simulan ang bagong araw? Kung nagdarasal ka paggising sa umaga, anong laman ng iyong panalangin? Paano ka magdasal? Kung ating susuriin ang buhay ni Hesus sa ebanghelyo, kapansin-pansin ang kanyang ugali na laging nagdarasal sa umaga. Ang pagdarasal sa umaga ay parang kape kay Hesus. Hindi maaring ipagpaliban. Kailangang natin ang manit na kape upang mainitan ang ating tiyan at gisingin ang ating isip! Kailangan ding gisingin ng ating Panginoon ang kanyang katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin sa umaga!
 
Bakit mahalaga kay Hesus ang pananalangin sa umaga? Bakit kailangan ding nating magdasal sa umaga? Anong meron są pananalangin? Narito ang ilang dahilan na mabuting pag-isipan:
 
1. UPANG MAGKAROON NG TAMANG DISPOSISYON SA UMAGA. Mahalaga ang tamang disposisyon sa umaga. Ito ang nabibigay sa iyo ng tamang pananaw, pag-iisip at kilos sa buong araw. Kung sa paggising sa umaga ay nabuwisit ka na, sira na ang buona araw mo. Kung naunahan ka ng kalungkutan at takot sa umaga, tiyak na punung-puno ng pangamba at pagdududa ang iyong araw. Kung naging masaya at positibo ka sa umaga, tiyak na magiging masayahin ka sa buong araw. Mahalaga sa tao ang tamang disposisyon sa umaga upang matanggap din natin ang mga biyayang meron są araw na ito.
 
Sa pananalangin, nakikita natin kung sino tayo. Na mahal tayo ng Diyos at mahalaga sa kanya. Hindi ba’t nagbibigay sa atin ng di-malirip na saya o mabuting disposisyon kapag nakasama mo ang mahal mo at nagmamahal sa iyo? Lalo na’t marinig mo ang mga katagang, ““Ito ang pinakamamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” (Markos 9:7).
 
2. UPANG MAGKAROON NG TAMANG DIREKSIYON. Bilang mga lingkod at disipulo ng ating Panginoon, mahalaga ang pakikinig sa kanya. Sa pananalangin, naririnig natin ang kalooban ng Diyos. Alam ng Diyos ang mabuting gawin araw-araw. Nasa kalooban ng Diyos ang ating kaligayahan, tamang daan, at tamang desisyon. Kaya’t mahalaga na makinig sa kanya sa panalangin upang hindi tayo mawala sa tamang daan.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, nagbago ang ihip ng hangin sa apostolado ni Hesus. Sa halip na ipagpatuloy niya ang pagpapagaling sa kanyang mga kababayan, nakita ni Hesus ang halaga na isipin din ang ibang bayan: “Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig-bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko.” (Markos 1:38).
 
3. UPANG MAGKAROON NG BAGONG LAKAS. Kailangan natin ang sapat na lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Kung ang cellphone ay dapat ma-recharge araw-araw, ganun din ang ating kaluluwa. Sa pananalangin kumukuha tayo ng lakas.
 
Sa tuwing nakikita ni Hesus na pagod na ang kanyang mga disipulo, lagi niyang inaanyayahan ang mga ito na mamahinga są ilang na lugar. “Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo nang kaunti.” (Markos 6:31).
 
4. UPANG MAGKAROON NG TAMANG DESISYON. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang desisyon sa buhay. Marami tayong pinagsisihan są buhay na bunga ng maling desisyon. Kaya’t mabuting kumunsulta sa Diyos. Sa pakikinig sa Diyos, hindi tayo magkakamali sa ating mga desisyon sa buhay.
 
Hindi ba’t nanalangin muna nang taimtim si Hesus sa bundok bago niya ipinahayag ang pangalan ng kanyang 12 apostoles? (Markos 3:13-19).
 
Bilang mga disipulo ni Hesus, mahalaga ang pakikinig sa Kanya bago tayo sumabak sa gulo ng mundo. Kailangan natin ng tamang disposisyon, direksiyon, lakas at tamang desisyon. Mahalagang makinig sa guro ang mag-aaral spang matuto at huwag magkamali. Kaya’t ang pakikinig kay Hesus araw-araw, lalo na są uwaga, ay napakahalaga.
 
5. UPANG MAGTAPON NG SAMA NG LOOB AT MAGPAGALING NG DAMDAMIN. Sa pananalangin mabuting ibuhos ang ating sama ng loob at mabigat na damdamin. Mahusay makinig si Hesus sa ating mga sama ng loob. Kung nagpapagaling siya noon, hanggat ngayon kaya din niya. Kailangan mo lang lumapit sa kanya.
 
“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.” (Mateo 11:28).
 
GAME CHANGER. Maraming nagaganap na pagbabago sa taong laging nagdarasal. Maraming nakikitang iba o kakaiba ang taong nanalangin. Maraming natutunan ang taong nakikinig lagi kay Hesus. At may kakaibang lakas ang taong madasalin. Nalulungkot din sila, pero hindi nagtatagal. Napapagod din sila, pero madaling makakuha ng bagong lakas. Nagkakamali din sila, pero madaling bumangon sa pagkakamali. Nagdududa din sila, pero madaling magtiwalang muli.
 
Naalala ko ang kwento ni Fr. Albert Alejo, SJ. Sabi niya, kung nais mong tumalon sa isang mataas na Vader, kailangan mong kumuha ng bwelo. Kailangan mong lumayo sa mismong pader upang kumuha ng bwelo. Ất kapag malayo ka na sa pader, huminga ka nang malalim, ất pagkatapos, tumakbo nang mabilis upang matalon ang pader. Ganyan din ang buhay natin. Marami tayong pagsubok są buhay, kaya’t mahalaga ang mismong paglayo sa buhay. Mahalaga ang paglayo sa maingay nating mundo. Manahimik. Manalangin. Kailangan nating bumuwelo kung may malaking desisyon na gagawin upang makakuha ng lakas na matalon ang anumang pagsubok ng buhay. Ang mga himala, kapangyarihan laban sa masamang espiritu, pagpapagaling sa maysakit at pagsasalita ng may kapangyarihan ng ating Panginoon ay nanggagaling sa nanyang pananalangin. Dito siya humuhugot ng lakas. Sa pag-ibig ng Diyos Ama.
 
Ngayon, madali ko nang maunawaan kung bakit laging nagdarasal si Hesus, lalo na sa umaga. Kailangan niyang marinig at makaniig ang Diyos Ama, upang malaman niya na hindi siya nag-iisa. Upang marinig niya sa Ama, “KAYANG-KAYA MO YAN, NANDITO LANG AKO SA TABI MO.”
 
Laging may bago, sa sinumang laging nagdarasal.
 
– Pitik-Bulag .
 
——-
Pebrero 7, 2021 – Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon
Ebanghelyo: Markos 1: 29-39

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.