parallax background

Nasa Loob, Wala sa Labas.

Panlabas o Panloob?
April 5, 2021
Sulit ang Pagiging Makulit.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Nasa Loob, Wala sa Labas
 
Sa mundong ito, ang sukatan ng kagandahan ay nasa panlabas. Kung maganda ka, sexy, gwapo, maayos manamit, mabango, makisig, matalino, mayaman, may kotse o nakatira sa mansiyon, agad nating hinahangaan at iginagalang ang mga taong ito. Ngunit hindi natin pinapansin o minamaliit ang mga taong gusgusin, taong grasa, nakatira sa squatters area, walang mataas na pinag-aralan, dyanitor, security guard o may kapansanan. Kaya’t madalas, hindi natin nasisilip ang tunay na ganda ng tao. Tandaan mo, wala sa labas ang ganda ng isang tao, ito’y nasa kanyang kalooban.
 
ANG TUNAY NA GANDA. Nasa ating kalooban ang tunay na kagandahan. Nasa ating puso ang tunay na tayo. Wala sa labas. Kung tayo’y may busilak o magandang loob, nakatitiyak tayo na mabuting salita o gawa lamang ang maririnig at makikita sa atin. Hindi ang kinakain ng tao ang nagpapadumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig at nakikita sa kanyang kilos. Hindi ang mga kayamanan, karunungan o kapangyarihan ang nagbibigay dangal sa tao, kundi ang kanyang busilak at magandang kalooban. Iginagalang natin ang gumagalang sa lahat ng tao. Hinahangaan natin ang sinumang may pagmamahal sa maliliit, mahihirap at naaapi. May puso tayo sa mga taong mapagkawang-gawa at mapagkungbaba.
 
ISIP PARISEO AT ESKRIBA. Ang katotohanang ito ang hindi nakikita ng mga Pariseo at eskriba. Pinahahalagahan nila ang rituwal ng paglilinis sa pagsamba. Ang panlabas na kondisyon ang tinututukan nila, hindi ang panloob. Iginagalang nila ang mga nag-aalay ng malaki sa templo. Itinatakwil nila sa templo ang mga ketongin, maysakit, prostitute, makasalanan, babaeng dinudugo at iba pa. Para sa kanila, ang may maganda at maayos na panlabas ang nararapat lamang sumamba sa Diyos.
 
NASA LOOB ANG TUNAY NA GANDA. Kaya’t nagsalita si Hesus upang itama sila, “Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin! Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito.” (Markos 7:15).
 
Idinidiin ni Hesus ang halaga ng mabuting kalooban. Sapagkat nasa kalooban ang nagpapasama o nagpapabuti sa isang tao.
 
UGAT NG KASAMAAN. Kaya’t ang sabi ni Hesus, “Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao.” (Markos 7:21-23)
 
MAG-ISIP AT PAGDASALAN. Huminto ng sandali at pagdasalan ang mga sumusunod na tanong:
 
1. Ang lahat ng masama o mabuti ay nanggagaling sa puso. Anong mga salita o tema ang madalas lumabas sa iyong bibig? Natutuwa ba ang mga tao sa madalas mong binabanggit? O nakakasakit ka ng damdamin?
 
2. Kung masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo, saan ka nanggagaling? Anong meron są puso mo? Negatibong damdamin ba o positibo? Kanino ka nagagalit?
 
3. Paano mo tinitingnan ang isang tao? Anong batayan ng iyong paggalang sa kanya? Sa kanyang pisikal na itsura ba? O sinisilip mo ang kanyang kalooban?
 
4. Anong reaksiyon mo sa isang taong marumi o “out of place” ang itsura? O sa isang taong may mababang pinag-aralan? O sa isang tao na ang tingin mo ay bobo o tanga?
 
Bantayan natin ang ating sarili sa mabilis at marahas na panghuhusga. Ang kalooban ng tao ang ating tingnan, huwag ang kanyang panlabas. Hinahanap ng taong umiibig ang kabutihan at kagandahan ng bawat isa, hindi ang kanyang kakulangan o limitasyon. Sa huling pagtutuos, ang tunay na ganda ay nasa loob. At hindi ito lumilipas at kumukupas. Sa oras ng paghuhukom, ang ganda ng ating panloob ang titingnan ng Diyos, hindi ang mga bagay na panlabas.
 
Punuin mo ng mabuting bagay ang iyong kalooban, at magiging yayamanin ka sa mata ng Diyos.
 
– Pitik-Bulag
 
——
Pebrero 10, 2021 – Mierkules
Ebanghelyo: Markos 7: 14-23

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.