parallax background

Paano Ba Maging Bata?

Yakap ng Langit
January 16, 2021
Sa Mata ng Pag-ibig
January 20, 2021
PITIK-BULAG: Paano Ba Maging Bata?
 
Pista ng Santo Nino ngayon. Isang pagdiriwang na inilaan ng Simbahan para sa ating lahat. Tulad ng batang si Hesus, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Anuman ang ating idad o kalagayan, sa mata ng Diyos, hindi tayo tumatanda. Sa mata ng magulang, nanatiling bata ang kanyang anak, sapagkat hindi kumukupas at hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya’t ang Kapistahan ng Santo Nino ay kapistahan ng lahat ng anak ng Diyos. Kapistahan mo ito!
 
Sa mata ng Diyos, nanatili tayong bata. Ngunit ang katanungan, sa mata kaya natin, tayo ba’y nanatiling bata o may pusong bata sa likod ng ating pagtanda? Naroon pa ba sa atin ang busilak na puso na nilikha ng Diyos noong tayo’y kanyang nilikha? O unti-unti nang naglaho? Hindi lamang ang ating katawan ang tumanda na, baka pati na rin ang ating puso? Tayo ba’y katulad ng mga disipulo sa ating ebanghelyo, na pinalayas ang mga bata sa harapan ni Hesus? Dahil hindi na nila nakikita ang halaga ng pagiging bata sa kanilang pagtanda.
 
Ngunit paano ba natin malalaman kung nawala na sa atin ang puso ng isang bata? Isang uri ng puso na hinahanap ng Diyos sa atin upang makapasok sa kaharian ng Diyos.
 
Tingnan natin ang ilang bagay. Nasa iyo pa ba ito? O unti-unti nang naglaho? Hindi ka na bata o wala ang puso ng bata sa iyo kung …
 
1. Hindi ka na marunong MAGPATAWAD at nagtatanim ka na ng sama ng loob.
 
2. Hindi ka na marunong TUMAWA sa iyong pagkakamali.
 
3. HIndi ka na marunong MAKIPAGLARO sa mga bata. Naiinis ka na sa mga ingay at tawanan nila.
 
4. HIndi ka na marunong MAGDASAL nang taimtim. Hindi ka na marunong magsumbong sa Diyos kung nasasaktan ka.
 
5. Hindi ka na marunong MATULOG sa gitna ng pagsubok.
 
6. Hindi ka na marunong MAGHATI ng tinapay upang ibigay sa iba.
 
7. Hindi ka na marunong MAGPASALAMAT.
 
8. HIndi ka na marunong MAKIPAGKAIBIGAN. Gusto mo na lamang na mag-isa.
 
9. Hindi ka na marunong UMIYAK kung nasasaktan.
 
10. HIndi ka na marunong GUMALANG sa nakatatanda.
 
11. Hindi ka na marunong MAMANGHA (sense of wonder) sa mga bagay ng mundo.
 
12. Hindi ka na marunong MAGTANONG. Mayabang ka na. Alam mo na ang lahat.
 
Nasa iyo pa ba ang mga katangiang ito? Kung wala na, tiyak na hindi mo na alam kung paano maging bata. Tulad ng mga disipulo, nakalimutan mo na rin na ikaw ay bata sa mata ng Diyos Ama.
 
Kung nakalimutan na natin ang ating pagiging bata, makabubuting gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus ay nanatiling bata sa kanyang pagtanda (Mateo 3:17). Pinatawad niya ang umusig sa kanya (Lukas 23:24). Marunong siyang magbiro (Juan 8:7). Marunong siyang magpakain (Mateo 14:21-31). Marunong siyang magdasal araw-araw (Mateo 14:23). Hindi siya namimili ng kaibigan (Markos 2:13-17). Nakikipaglaro siya sa mga bata (Mark 10:13-16). Marunong din siyang umiyak (Juan 11:35).
 
Sa ating pagbasa ngayon, galak ang kanyang naramdaman nang makita ang mga bata. Isang bata lamang ang maaring matuwa sa harapan ng mga bata. Kaya’t tatlong kilos ang kanyang ginawa:
 
1. KINALONG ANG MGA BATA. Marunong ka pa bang magbigay ng oras at makipaglaro sa iyong anak, apo at iba pang bata? Natutuwa ka ba sa presensiya nila? Makipagkaibigan sa mga bata. Matuto sa kanilang positibong pananaw sa buhay at busilak na puso.
 
2. IPINATONG ANG KAMAY. Ito’y kilos ng paghipo sa mga bata. Nararamdam pa ba ng mga anak natin o ng ibang bata ang ating pagmamahal? May kakayahan pa ba tayong humipo ng puso ng mga taong nangangailangan ng kaibigan? Madali ka bang lapitan ng mga bata o natatakot sila sa iyo?
 
3. PINAGPALA ANG MGA BATA. Alam mo ba ang kahulugan ng pagmamano ng mga bata sa iyo? Alam mo ba na “blessings” mula sa iyo ang kanilang hinihingi? Ang kamay mo ang inilalagay mo sa kanilang ulo. Ang kamay ay simbolo ng ating mga mabubuting gawain. Ang ulo ng bata ang simbolo na nais nilang isaulo at isapuso ang iyong mabubuting halimbawa. Kaya’t ingat lamang tayo sa pagmamano. Malaki ang hamon nito sa atin. Sa tuwing ipinapatong natin ang ating kamay sa mga bata, parang sinasabi natin sa kanila na tandaan ang ating mabubuting halimbawa. Tanong: Ang buhay mo ba’y sagana sa mabubuting gawa na maaring pamarisan ng mga bata?
 
Pista ng Santo Nino ngayon. Alalahanin natin na tayo’y mga anak ng Diyos. Na anuman ang ating ida o kalagayan, tayo’y bata sa kanyang mga mata. Kaya’t sariwain natin at ibalik natin ang puso ng isang bata upang maramdaman nating muli ang kalinga at pagmamahal ng Diyos Ama.
 
– Pitik-Bulag
 
———–
Enero 17, 2021 – Kapistahan ng Santo Nino
Ebanghelyo: Markos 10: 13-16

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.