parallax background

Pagkiling sa Dilim.

Puso ang Pairalin, Huwag Isip.
April 14, 2021
Huwag Ikahon ang Diyos.
April 15, 2021
PITIK-BULAG: Pagkiling sa Dilim.
 
Isang malaking palaisipan ang ating pagkahumaling sa kadiliman na bunga ng kasalanan at paglayo sa Diyos. Hindi naman tayo mangmang na walang alam. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pagtuturo sa atin na talikdan ang kadiliman at tahakin ang liwanag. Ibinigay niya ang lahat ng biyaya para piliin natin ang liwanag. Ipinadala niya ang kanyang mga propeta at disipulo upang ipahayag ang mabuting balita. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak upang sagipin tayo sa kadiliman. Ngunit sadya ba tayong tanga, o bobo o alipin ng kasamaan? Kaya’t naroon pa rin sa ating ang tuksong lumingon at mahalina sa kadiliman. Anong meron sa kadiliman na umaakit sa atin na lumingon sa kanya? Nagkulang ba ang Diyos? O sadyang may bahagi sa atin na kumikiling sa kadiliman o kasalanan (o orihinal na kasanalan)?
 
Sa likod ng ating pagkiling sa kadiliman, mas malakas pa rin ang ating pagkiling natin sa liwanag. May pag-asa. Hinahanap pa rin nating lahat ang Diyos. Malinaw pa sa sikat ng araw, aminado ang lahat na si Hesus ang kailangan natin sa ating buhay. Naroon lamang ang hamon na maging mulat at mapagbantay sa tukso ng kadiliman. Hindi natin maikakaila na nariyan ang demonyo upang ilayo tayo sa liwanag. Ang demonyo ang prinsipe ng kadlimanan, panloloko at kasinungalingan, kaya’t madali niyang nakukuha ang ating loob. Kilala niya tayo. Higit pa sa pagkilala natin sa ating mga sarili.
 
Anong maaring gawin upang mapaglabanan natin ang ating kiling sa dilim? Paano natin maiiwasan ang panlilinglang ng masamang espiritu sa atin? Narito ang ilang payo:
 
1. MANIWALA. Isapuso ang katotohanan na mahal ka ng Diyos: Hamon na maniwala sa Diyos.
 
HIndi kapahamakan ang nais ng Diyos sa atin, kundi kaligtasan. Kaya’t ibinigay niya ang lahat, pati na ang kanyang anak para iligtas tayo. Kung taus-puso nating yayakapin ang katotohanang ito, sapat na ito upang maging tapat sa liwanag. Manalig sa katotohanang ito. “Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak.” (Juan 3:18).
 
“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Juan 3:16).
 
2. MANALANGIN. Magpalalim ng ugnayan kay Hesus, ang Ilaw ng Sanlibutan: Hamon na manalangin lagi.
 
Narito ang imbitasyon na palalimin natin ang ating pagkakilala kay Hesus. Kilalanin natin siya sa isip at puso. Dito pumapasok ang halaga ang panalangin araw-araw. Wala nang ibang daan upang makilala si Hesus nang lubusan kundi sa panalangin lamang. Ang taong may malalim na ugnayan kay Hesus ay umiiwas sa masasamang gawain. Ayaw nilang masaktan ang Panginoon.
 
“Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa.” (Juan 3:19).
 
3. MAGSISI. Huwag matakot lumapit sa Liwanag: Hamon na talikdan ang kasalanan at masamang gawain.
 
Hindi paghahatol ang dala-dala ni Hesus kundi kapatawaran. Kaya’t huwag tayong matakot na aminin ang ating pagkukulang at kasalanan. Ang pakay ng Diyos sa atin ay linisin ang ating puso sa anumang hindi maka-Diyos na gawa o paniniwala.
 
“Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, (Juan 3:20-21).
 
4. MANGILATIS. Halaga ng Pangingilatis ng Mga Espiritu (Discernment of Spirits): Hamon ng pagbabantay sa galaw ng mga espiritu.
 
“Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon.” (Efeso 5:11).
 
Nariyan ang demonyo upang ilayo tayo sa liwanag. Nariyan din ang Banal na Espiritu upang ilapit tayo sa liwanag. Pareho silang nagsusumikap na makuha ang ating atensiyon. Kaya’t dapat matutong mangilatis ng galaw ng dalawang pwersang ito. Piliin ang Diyos. At maging mapagbantay sa panlilinlang at kasinungalingan ng demonyo.
 
5. SUNDAN ANG LIWANAG: Hamon ng Pagiging Tapat. Aminin natin ang ating likas na pagkiling sa dilim o masama. Nariyan na ito. Bahagi na ito ng ating pagiging tao. Kaya’t naroon ang hamon na maging mapagbantay lagi. Sapagkat ang demonyo ay parang isang magnanakaw na naghahanap lagi ng pagkakataon na maloko tayo. Sundan natin ang liwanag. Huwag kang pipikit o kukurap. Kay mukha ni Hesus mo lamang ilagay ang iyong mga mata.
 
“Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.” (Juan 8:12).
 
6. HUWAG SUSUKO. Huwag panghinaan ng loob sa gitna ng kadiliman: Hamon ng katapangan at sigasig ng puso. Ang pagsuko natin ang pinakamimithi ng demonyo. Huwag kang susuko. Hindi sumusuko ang nagmamahal.
 
Walang lakas ang masamang espiritu o kadiliman laban sa atin. Humugot lamang siya ng lakas sa ating takot, pagdududa at panghihina ng loob.
 
“Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti.” (Roma 13:12).
 
ISANG KADILIMAN ANG PANDEMYA. Nagdiriwang ang masamang espiritu sa mga sandaling ito. It’s harvest time para sa kanila. Maraming nawawalan ng pag-asa at nagdududa sa Diyos. Sinasamantala ito ng demonyo. Kaya’t naroon ang hamon na maging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Magpalalim ng ugnayan sa Diyos at laging manalangin. Ang pandemya ay isang dilim para ating lahat, ngunit sa mga nananalig sa Diyos, may nakatagong liwanag dito. Kailangan natin hanapin ang biyaya sa pandemya, sa pamamagitan ng ating mata ng pananampalataya. Tandaan mo, maging sa kadiliman ay may liwanag.
 
“Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi’y parang araw na maningning, madilim ma’t maliwanag, sa iyo ay pareho rin.” (Awit 139:12).
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Abril 14, 2021 – Huwebes
Ebanghelyo: Juan 3: 16-21

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.