parallax background

Sana Tatlo Para Kumpleto.

Matigas at Manhid na Kamay
January 20, 2021
The Power of Storytelling
February 7, 2021
PITIK-BULAG: Sana Tatlo Para Kumpleto.
 
Nagbago ang lahat ng dumating si Hesus sa buhay ng mga Hudyo. Tila isang sariwang hangin ang kanilang nalanghap sa pagdating ni Hesus. Kakaiba ang kanyang turo. Takot ang sa kanya ang mga demonyo. Nagpapagaling siya ng maysakit. Nagpaparami ng tinapay. Kinakalaban ang mga Pariseo. Isang kakaibang turo ang dala-dala niya. Isang kakaibang guro ang kanilang nakita.
 
Dahil dito, naging parang isang apoy ang pagsikat ni Hesus. HIndi na napigilan ang pagdami ng tao na ibig mahawakan si Hesus (Markos 3:10). Narinig nila ang mga ginagawang pagpapagaling ni Hesus, kaya’t pinilit nilang hanapin at sundan si Hesus saan man ito magpunta. Kumpletos rekados si Hesus. Nasa Kanya ang lahat ng kailangan ng tao – kagalingan at tinapay. Malinaw na binanggit ng ebanghelyo ngayon na ang pagsunod ng nakararami kay Hesus ay dahil sa naririnig nila ang mga kababalaghang ginagawa ni Hesus (Markos 3:8).
 
WALANG NAIBA NGAYON. Balikan mo ang iyong karanasan. Anong laging dahilan nang paghahanap mo sa Diyos? Dahil ba sa pabor na hinihingi mo o dahil nais mong makilala si Hesus nang malaliman? Anong laman ng panalangin mo araw-araw? Listahan ba ng mga pangangailangan mo o panalangin na mapalapit ka sa kanya? Nagdarasal ka ba upang hanapin ang kalooban Niya o kung anong gusto mo? Kung ang panalangin natin ay tungkol sa sarili lamang natin, hindi tayo naiiba sa maraming tao sa panahon ni Hesus.
 
NAISIN SI HESUS MISMO. Wala namang masama sa humingi nang kagalingan o materyal na bagay sa Diyos. Inaasahan na ito ng Diyos sa atin. Kaya’t ang ating Diyos ay laging nagpapagaling ng mga maysakit at nagpapalayas ng demonyo. Ngunit kailangan nating lampasan ang ganitong uring ugnayan sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos mismo at hindi lamang ang kanyang ibinibigay. Palalimin natin ang ating pagnanasang makilala siya at maisabuhay ang kanyang mga turo. Si Hesus ang tunay na kayamanan. Hanapin natin siya habang maari pa siyang matagpuan (Isaias 55:6). Alalahanin natin ang sinabi ni Mateo, “Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay idadagdag sa iyo.” (Mateo 6:33).
 
TATLONG BAGAY. May tatlong mahalagang bagay ang nais gawin ng Hesus sa atin: Magturo ng mabuting balita, pagalingin ang ating karamdaman, at palayain tayo sa pagkakaalipin ng masamang espiritu. Nais Niya tayong iligtas nang buong-buo. At hindi pira-pirasong kaligtasan.
 
Madalas, ang pagpapagaling ng ating karamdaman at paghingi ng pagkain araw-araw ang laman ng ating dasal. Tandan natin na hIndi tayo nabubuhay sa tinapay lamang (Mateo 4:4), kundi sa Salita ng Diyos. Sa Kanyang Salita at aral, pinakakain natin ang ating kaluluwa at puso. HInid lang katawan ang ating dapat pahalagan. BIgyan din natin ng importansiya ang pangangailangan ng ating kaluluwa.
 
KALAYAAN SA MASAMANG ESPIRITU. Nais din ni Hesus na palayain tayo sa ating paka-alipin sa masamang espiritu. Sa ebanghelyo ni Markos, maraming masamang espiritu ang pinalayas ni Hesus. Ipinakita Niya ang kanyang kapangyarihan laban sa diyablo. Malinaw na kumikilos ang masamang espiritu sa ating mga addiction. Idagdag pa natin ang naghaharing takot sa ating puso sa panahon ng pandemya. Dito naghahari ang masamang espiritu sa atin.
 
ANG IBIG NG DIYOS. Nais ni Hesus na iligtas tayo sa lahat ng ating karamdaman at pagka-alipin sa masamang espiritu. Ngunit ito’y hindi magaganap kung hindi natin pinagninilay-nilayan ang Salita ng Diyos. Sa Salita ng Diyos tayo kumukuha ng liwanag, lakas at direksiyon. Nais ni Hesus na hanapin natin siya at makiisa sa Kanya. Hanapin natin ang nagbibigay ng buhay, kaligtasan at kaligayahan. Hanapin natin ang bukal ng buhay at pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
 
SUBUKAN MO. Hanapin mo si Hesus. Huwag lamang ang kanyang maibibigay sa iyo. Hilingin mo sa Kanya, na alisin sa iyo ang masasamang ugali, addiction at masasamang isip na dala-dala mo. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa Salita ng Diyos. Nais kang makasama ni Hesus sa kanyang misyon at pagpapakasakit sa iba. Nais niyang ibigay ang kanyang pag-ibig, buhay at kaligtasan. Lampas pa ito sa tinapay. Sapagkat ang sinumang makatagpo kay Hesus, natagpuan na Niya ang tunay na yaman. Isang kayamanang hindi nabubulok, nananakaw at lumilipas. Si Hesus ay sapat na sapat na. Wala ka nang hahanapin pa.
 
Sana tatlo ang hanapin mo kay Hesus para kumpleto. Kagalingan. Kalayaan sa masamang. At pagsasabuhay ng kanyang Salita.
 
– Pitik-Bulag
 
———
Enero 21, 2021 – Huwebes
Ebanghelyo: Markos 3: 7-12

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.