Si Hesus na Manloloob.

Drop Your Doubts and Believe.
April 10, 2021
Puso ang Pairalin, Huwag Isip.
April 14, 2021
PITIK-BULAG: Si Hesus na Manloloob.
 
Punung-puno ng takot, kalungkutan at kawalan ng pag-asa, kaya’t nagtago ang mga disipulo sa isang bahay. Ayaw nilang lumabas dahil sa tindi ng takot sa mga Hudyo. Kaya’t kinandaduhan nila ang kanilang sarili sa isang silid. Ganito ang laging nagaganap sa mga natatakot, nais nilang magkubli lagi. Kabaligtaran ito sa taong matapang, maligaya at puno ng pag-asa, naroon ang kagustuhan na lumabas sa sanlibutan.
 
NINAKAWAN NG BUHAY. Isa sa pinanggagalingan ng takot at lungkot ng mga disipulo ay ang pagkawala ng katawan ni Hesus. Hindi nila alam kung sinong nagnakaw dito. Idagdag mo pa ang kanilang takot na arestuhin at patayin tulad ni Hesus. Sa pagkamatay ni Hesus, pati ang kanilang kaligayahan, inspirasyon at misyon ay ninakaw din sa kanila. Kutob nila, nilooban sila at ninakaw ang kanilang pag-asa. Ninakawan sila ng buhay.
 
ANG PANDEMYA BILANG MAGNANAKAW. HIndi bat ito rin ang ating nararadaman sa panahon ng pandemya? Marami sa atin ang nanlulupay at nanghihina na. Ang akala natin ay magiging maayos na ag ating kalagayan sa taong ito. Ngunit tila lumala at gumulo pa ang mundo. Pakiramdam natin, ninakawan din tayo ng pandemya. Ang COVID ay parang magnanakaw na kumuha ng lahat ng ating kayamanan. Naglahong parang bula ang ating mga pangarap sa buhay. Nawala ang kahulugan at saya sa buhay. Dumilim ang ating kinabukasan. Marami sa atin ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Nawalan tayo ng sigla, at napalitan ng takot, lungkot at kawalan ng pag-asa.
 
LIWANAG SA GITNA NG DILIM. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Maaring tayo’y sugatan ngunit hindi tayo maaring sumuko. Maaring tayo’y pinanghihinaan na ng loob, ngunit kailangang bumangon at lumaban. Hindi natin dapat hayaang nakawin pa ng pandemya ang natitira nating lakas at pananalig sa Diyos. Ang Panginoon ay ay nabuhay nang mag-muli. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Kaya’t magtatagumpay din siya laban sa pandemya. Ngunit hinahamon tayo ni Hesus na lumabas din sa ating takot at lungkot upang maging tanda ng liwanag sa mga nasa kadiliman at nawawalan ng pag-asa.
 
SI HESUS ANG PAG-ASA. Bilang Panginoon ng Liwanag, pinasok ni Hesus ang nakasaradong bahay ng mga alagad. Dala ang kaligayahan at bagong pag-asa, naroon ang kagustuhan ni Hesus na iligtas ang mga disipulo, hindi lamang sa kasalanan, kundi pati na rin sa kanilang kalungkutan, pangamba at kawalan ng pag-asa.
 
SI HESUS BILANG MABUTING MANLOOB. Kaya’t siya’y nagpakita sa mga disipulo sa loob ng kanilang nakarasadong bahay. Hindi siya gumamit ng susi upang makapasok. Isa siyang MABUTING MANLOLOOB. Ngunit hindi niya balak magnakaw, bagkus nais niyang magbigay ng bagong buhay, pag-asa at lakas ng loob sa kanyang alagad. Ang dala niya’y susi upang makalabas ang mga disipulo sa kanilang takot at kalungkutan. Binuksan ni Hesus ang nakakandadong puso ng mga disipulo upang sila’y makalabas sa kanilang pagdadalamhati at taket.
 
ANG SUSI PAPALABAS. Ngunit anong susi ang ginamit ni Hesus upang makalabas sa kanilang mga takot at lungkot ang mga alagad?
 
Kaakibat ng pagbati ng Kapayapaan ng Panginoon ang tatlong katotohanan ng muling-pagkabuhay. Ito ang nagbigay ng liwanag at tapang sa mga alagad na lumabas sa kanilang dilim. Ito na rin ang sinasabi ng Diyos sa atin upang lumabas din sa ating mga lungkot at takot sa panahon ng pandemya:
 
1. NASA IYO ANG BANAL NA ESPIRITU. HIningahan ni Hesus ng Espiritu Santo ang mga disipulo: “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.” (Juan 20:22)
 
Sa tulong ng Banal na Espiritu, hiningahan ng bagong lakas at tapang ang mga disipulo. Tulad ng isang naghihingalong tao, ang bagong hininga mula sa Espiritu Sanato ay nagbigay ng bagong lakas sa nanghihinang kaluluwa ng mga alagad.
 
2. MAY TAGUMPAY NA NAGHIHINTAY: Ipinakita ni Hesus ang Kanyang kamay at tagiliran.
 
Ang mga sugat ni Hesus ay hindi lamang tanda ng kanyang paghihirap sa krus. Ito’y tanda rin ng mga sumusunod:
 
a. TANDA NG PAG-IBIG. Handang gawin ng Diyos ang lahat para sa atin, maging ang mamatay sa krus. HInahamon tayo na nagmahal sa iba. Ang sakripisyo at pagdurusa ay bahagi ng atin desisyon na magmahal.
 
b. TANDA NG TAGUMPAY. Nabuhay si Hesus. Hindi nagtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. HInahamon tayo na huwag matakot mamatay para sa iba. May naghihintay na tagumpay.
 
k. TANDA NG KALUWALHATIAN: Ang sugat ni Hesus ay tanda ng kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Hinahamon tayo na maging matiisin din sa pansunod sa kagustuhan ng Diyos.
 
3. MAY MISYON AT PANGAKO: Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” (Mateo 28:20).
 
LUMABAS TAYO SA ATING MGA SILID. Hinahamon tayong lumabas sa ating mga silid ng takot at lungkot. Ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan at sasamahan hanggang sa dulo ng panahon ay sapat na upang magtiwala at huwag mangamba. May misyon ang Diyos para sa atin. Ang misyon ang nagbibigay sa atin ng dahilan upang bumangon sa kadiliman.
 
Isang nanay ang ayaw pumunta sa hospital dahil sa takot na mahawa ng Covid. Ngunit nang ma-ospital ang kanyang anak dahil sa Covid, nawala ang kanyang takot dahil ibig niyang samahan ang anak sa pagamutan. Hindi na siya natakot na magka-Covid siya. Ito ang pag-ibig. Ito ang kanyang misyon.
 
MISYON SA PANAHON NG PANDEMYA. Tingnan mo ang mundo ngayon. Maraming takot at nalulungkot. Maraming nawawalan ng pag-asa. Marami nang nagtatago sa takot. Ngunit bilang mga kristiano, tayo rịn ba’y matatakot din? Sa ngalan ng pag-ibig, naroon ang tawag ng Diyos na lumabas sa ating lungkot at takot. Ipahayag natin ang mabuting balita. Maging ilaw ng sanlibutan. Maging asin ng mundo. (Mateo 5:13-14).
 
Ngunit hindi lamang ang bahay ng mga alagad ang pinasok ni Hesus, pinasok din niya ang loob o puso ng mga disipulo. Isa siyang MANLOOB. Pinasok niya ang kalooban ng mga disipulo at ninakaw niya ang takot at kalungkutan ng mga disipulo. At pagkatapos, ito’y pinalitan niya ng tapang, ibayong lakas at hindi malirip na kaligyahan.
 
MAGING MANLOLOOB DIN. Hinahamon tayo maging katulad ni Hesus. Maging manloob din. Pumasok ng banayad sa mga puso ng taong nalulumbay, nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Magdala tayo ng hangin ng pag-asa at batong buhay mula sa Espiritu Santo. Bigkasin natin, “Ang kapayapaan ay sumainyo.” At alisin natin sa kanilang puso ang takot at lungkot. Ito ang ating misyon. Manloob tayo. At hikayating lumabas ang bayat isa at maging disipulo ni Hesus na muling nabuhay.
 
“Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.” At lumabas! (Doble ingat lang ha.) (Juan 20:27).
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Abril 11, 2021 – Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Ebanghelyo: Juan 20: 19-31

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.