Sulit ang Pagiging Makulit.

Nasa Loob, Wala sa Labas.
April 5, 2021
Laway Lang ang Gamot.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Sulit ang Pagiging Makulit
 
Makulit ang isang taong umiibig. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinakinggan ni Hesus ang hiling na babae na pagalinging ang kanyang anak. Makulit siya. Hindi siya susuko para sa kapakanan ng kanyang anak. Alam niya ang gusto niya. Alam niya para kanino. At alam niya kung kanino lalapit. Ganyan ang umiibig. Makulit. Hindi sumusuko. Hindi hihinto hanggang makamit ang kanyang gusto. Umaalingawngaw sa kwentong ito ang isa pang kwento ng babaeng naging makulit din sa sa harapan ng isang hukom (Lukas 18: 1-8). Sulit talaga ang pagiging makulit, lalo na sa harap ng Diyos.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, hinangaan ng Panginoon ang babaeng ina na may “never give up spirit.” ALAM NG BABAE ANG GUSTO NIYA. Nais niyang gumaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. ALAM NG BABAE KUNG PARA KANINO ANG KANYANG GINAGAWA. Para sa kanyang anak na mahal niya. At ALAM NIYA KUNG KANINO LALAPIT. Kay Hesus at wala ng iba. Alam niya kung sinong may kapangyarihan na magpagaling sa kanyang anak.
 
Kaya’t kahit anong balakit o panlalait, hindi niya ito inurungan at kinatakutan. Hindi siya nagdalawang-isip. Malinaw ang kanyang nais. Kaya’t handa niyang suungin ang anumang pagsubok na kahaharapin.
 
Suriin natin ang kilos ng babaeng ito at matuto. Anong nakita ni Hesus sa babae na nagtulak kay Hesus na pagalingin ang kanyang anak? Malinaw na nakita ni Hesus ang kanyang malalim na pananampalataya, kaya’t nakuha niya ang gusto niya. Narito ang tatlong hakbang ng pagtataya:
 
1. PINUNTAHAN NIYA SI HESUS. Malinaw sa kanya kung sino si Hesus. Alam niya kung sinong may kakayahan na magpagaling sa kanyang anak. Kahit alam niyang hindi siya karapat-dapat sa harap ni Hesus dahil hindi siya Hudyo, lumapit pa rin siya. Sumubok. Handang mabigo, ngunit handang magtaya para sa kanyang anak.
 
2. LUMUHOD SA HARAP NI HESUS. Ang pagluhod ay kilos ng kapakumbabaan. Madaling matinag ang puso ng Diyos sa mga taong may mababang-loob.
 
3. NAGMAKA-AWA SA HARAP NI HESUS. Puno ng pighati at determinasyon, binigkas niya kay Hesus ang kanyang ninanais. Alam niyang hindi siya Hudyo. Ngunit handa siyang manlimos ng awa kay Hesus. Alam niya na para siyang pulubi, ngunit handang magmamaka-awa para sa anak. Gagawin niya ang lahat para lang gumaling ang kanyang anak.
 
HINDI SUMUSUKO ANG UMIIBIG. Upang matiyak ni Hesus ang lalim at lawak ng pag-ibig ng babaeng ito, tinuya niya ito upang subukin siya. Sinabi ni Hesus, “Unahin munang pakainin ang mga anak. Sapagkat hindi tama na ibigay ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. (Markos 7:27). ” Ngunit puno ng determinasyon, sumagot ang babae, “Panginoon, kahit na ang mga aso ay kumakain ng mga tira na nahulog sa ilalim ng lamesa. (Markos 7:28).” Namangha ang Panginoon sa sagot niya. Alam ni Hesus, hindi ito susuko. Ang hindi pagsuko ay tanda ng pananampalataya. Kaya’t pinagaling ni Hesus ang kanyang anak. Totoo talaga ang kasabihan, ang hindi sumusuko ay nagtatagumpay. Ngunit totoo din, ang hindi sumusuko ay nagmamahal.
 
PAGMUMUNI-MUNI. Paano ka humarap sa Diyos? Madali ka bang magsawa sa iyong panalangin lalo na’t tila hindi nakikinig ang Diyos? May mababang-loob ka ba sa harap ni Hesus. Nasubukan mo na bang lumuhod sa umaga sa iyong pagdarasal at nagmaka-awa sa kanyang tulong at grasya? Makulit ka ba panalangin?
 
Maraming nararating ang taong makulit sapagkat hindi sila madaling sumuko, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling mabigo. Malinaw kung bakit sinagot ni Hesus ang hiling ng babae. Dahil malinaw sa babae ang mga sumusunod …
 
Alam niya ang gusto niya sa buhay.
Alam niya para kanino siya nabubuhay.
Alam niya kung sinong dapat lapitan.
 
Kung alam mo ang tatlong bagay na ito. Alam mo na rin ang dapat gawin. Dapat kang maging makulit. Huwag mong bitawan ang tunay na ninanais ng puso mo. Hingin ito sa Diyos. Kulitin siya at magtiwala. At tulad ng babae, hindi ka rin mabibigo.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Pebrero 11, 2021 – Huwebes
Ebanghelyo: Markos 7: 24-30

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.