parallax background

Halimuyak ng Pag-Ibig.

Suffer with Jesus.
April 5, 2021
The Third Betrayer.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Halimuyak ng Pag-Ibig.
 
“Anim na araw bago sumapit ang Paskua” (Juan 12:1). Ito ang pambungad na salita ng ng ating ebanghelyo ngayon. Alam ni Hesus na bilang na ang kanyang araw sa mundo. Ilang araw na lang at magpapakasakit na siya sa krus. Tao din si Hesus. Naroon sa kanya ang matinding takot at kalungkutan. Kailangan din niya ng kaibigan upang magbigay ng kaunting aliw at lakas-loob sa napipintong kamatayan niya. Kaya’t nagpunta siya sa Bethania upang makasama ang kanyang mga kaibigan.
 
Hindi siya nagkamali. Inaliw siya ng kanyang mga kaibigan. Pinagluto siya ni Marta. Umupo sa tabi niya si Lazaro. Ngunit kakaiba sa lahat si Marta. Dama ni Marta ang malalim niyang pasasalamat kay Hesus dahil binuhay niya si Lazaro. Umaapaw sa pasasalamat ang kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano niya ipaparating kay Hesus ang kanyang damdamin. Kaya’t naisipan niyang gumawa ng isang bagay na humipo sa pagkatao ni Hesus: Binuhusan niya nang mamahaling langis ang paa ni Hesus at pinahiran ng kanyang paa (Juan 12:3).
 
1. Ang pagbubuhos ng pabango sa paa. (Tanda ng Pagiging Alipin). Isang alipin lamang ang gumagawa nito sa kanyang maestro. Ngunit ginawa ni Maria. Naroon ang kanyang pagnanasang maging lingkod ng Panginoon.Ibinigay ni Maria ang lahat. Hindi ang pabango ang umamoy sa loob ng bahay, kundi ang umaapaw na pagbibigay ng sarili ni Maria kay Hesus. HIndi ba’t ito rin ang ginawa ni Hesus sa kanyang disipulo? Hinugahan din ni Hesus ang paa ng kanyang mga disipulo.
 
Tanong: Handa ka bang maging alipin ni Hesus? Handa mo bang ibigay ang lahat para kay Hesus? Naamoy ba ng lahat ang pag-ibig mo sa Diyos?
 
2. Pinunasan ng Kanyang Buhok. (Tanda nang malalim na ugnayan). Hindi naglaladlad ng buhok ang babae sa harapan ng isang lalaki, maliban sa kanyang asawa. Ngunit ginawa ito ni Maria kay Hesus upang ipakita ang kanyang pagnanasang mapalalim ang kanyang kaugnayan kay Hesus.
 
Tanong: Handa ka bang ipakita sa lahat ang malalim mong ugnayan kay Hesus? Ipinagmamalaki mo ba ang iyong pananampalataya? Handa ka bang usigin ng mga tao para kay Hesus? Inusig ni Judas ang pagsasayang ng pabango ni Maria.
 
HIndi pinigilan ni Hesus si Marta są kanyang ginawa. Są nararamdaman niyang takot at lungkot są nalalapit niyang kamatayan, kailangan ni Hesus ng pag-ibig at kalinga. Uhaw si Hesus są pag-ibig natin. Nais niyang mayakap nang mahigpit. Nais niyang maramdaman na mahalaga siya. Ang mismong ginawa ni Maria ang humipo sa puso ni Hesus na puspos ng takot sa nalalapit na kamatayan.
 
Hindi ang mamahaling pabango ang naamoy ni Hesus. Kundi ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Maria. Kaya’t hinayaan niyang ipagpatuloy ito. Kahit na ang Diyos, uhaw sa ating pagmamahal. Nais din ng Diyos na maramdaman ang ating nag-uumapaw na pag-ibig.
 
MAY SOBRA ANG PAG-IBIG. Lumalampas sa ordinaryo ang pag-ibig. Laging may excess o sobra ang pag-ibig. Handang magtapon at magsayang ang pag-ibig. Sa mga hindi marunong umibig, pagsasayang ng pera ang ginawa ni Maria. ito ang nakita ni Hudas at ng mga tao. Sa mga hindi marunong umibig, katangahan ang patuloy nating pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Sa mga hindi marunong umibig, kabaliwan ang pagpapakain sa mga taong hindi natin kilala. Sa mga taong hindi marunong umibig, ang pag-aalay ng buhay para sa kapwa ay isang katangahan.
 
BUKAL NA PAG-IBIG. Pag-ibig ang nakita ni Hesus sa ginawa ni Maria, kaya’t hinayaan niya ito. Inggit ang nakita ni Judas kaya’t sinita niya si Maria. Inggit din ang nagtulak para sa mga Pariseo at eskriba na ipapatay si Hesus at Lazaro. Umalingasaw sa puso ng mga Pariseo at eskriba ang ingit at galit. Ngunit mas mabilis kumalat ang amoy ng pag-ibig ni Maria. Hindi lamang pabango ang naamoy ni Hesus sa ginawa ni Maria, naamoy niya ang kanang pag-ibig.
 
HANDANG MAGSAYANG ANG PAG-IBIG. Handa ka bang magsayang ng pag-ibig, tulad ng pagsasayang ni Maria ng mamahaling pabango? Posible ba ito? Hindi ba ito pagpapakita ng katangahan? Alalahanin mo ang ginagawang handaan ng ama sa pagbabalik ng kanyang alibughang anak (Lukas 15). Alalahanin mo ang pagpapatawad ni Hesus sa babaeng makasalanan (Lukas 8) at sa magnanakaw sa krus (Lukas 23). Alalahanin mo ang mabuting samaritano na gumastos sa isang sugatan (Lukas 10). At higit sa lahat, tingnan mo si Hesus na nag-alay ng kenyan buhay para sa ating kaligtasan. Ang pag-aalay ni Hesus ng kanyang buhay na tanda ng kanyang pag-ibig sa Ama at sa atin, ang isang pabangong umakyat sa langit. Naamoy ito ng Diyos Ama. Kaya’t sinabi ng Diyos Ama …
 
“Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!”
(Mateo 3:17)
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Marso 29, 2021 – Lunes Santo
Ebanghelyo: Juan 12: 1-11

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.