Magbantay, Magtiyaga at Magpatawad

Love Over Fear
July 18, 2020
LES MISERABLES
July 19, 2020
PITIK-BULAG: Magbantay, Magtiyaga at Magpatawad
 
Marami tayong karanasan ng pagkadismaya at kalungkutan sa pagwawagi ng kasamaan sa ating pamilya, komunidad at bayan. Naroon ang pagtatanong sa sarili, “Nasaan ang Diyos? Siya ba’y nagmamalasakit sa ating kalagayan? Bakit wala Siyang ginagawa? Bakit hindi niya puksain ang kasamaan sa mundo? Bakit niya hinayaang magtagumpay ang masamang espiritu?”
 
Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagbibigay ng paliwanag upang maunawaan natin ang KATAHIMIKAN NG DIYOS sa mga nagaganap na pagtatagumpay ng masama sa ating kapaligiran. Hindi dahil sa natutulog ang Diyos. Hindi dahil sa wala siyang pakialam sa atin. Ngunit dahil MAHAL NIYA ANG LAHAT NG TAO. NARARAPAT SAGIPIN ANG LAHAT. NARARAPAT ILIGTAS ANG LAHAT NG BAGAY NA MAY BAHIID NG KABUTIHAN. ANG MASAMANG ESPIRITU ANG KALABAN, HINDI ANG MASAMANG TAO NA NANGANGAILANGAN NG KALIGTASAN.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng Diyos na makita natin ang nakatagong karunungan ni Hesus sa pagharap sa kasalanan. Ang Diablo ang kalaban, hindi ang taong nasa ilalim ng masamang espiritu. Ang nais ni Hesus ay magligtas, hindi ang pumuksa kaagad ng masasamang tao at gawain. SUSUNUGIN MO BA ANG BUONG BAHAY, DAHIL LAMANG SA ISANG PESTENG DAGA? Naroon ang tawag na MAGING MAHINAHON, MAPAGPATAWAD, MAPAG-PASENSIYA AT MAPAGBANTAY upang hindi tuluyang magwagi ang kasamaan laban sa kabutihan.
 
Anong karanasan mo ng pagtatagumpay ng kasamaan sa kabutihan sa ating lipunan, simbahan, komunidad at pamilya? Sa iyong buhay, hindi ba’t nababahiran ka rin ng kasamaan? Walang perpektong tao, ang lahat ay may kanya-kanyang kahinaan at masamang ugali.
 
Narito ang ilang puntos para ating panalangin.
 
1. PAGBABANTAY. Malinaw na natulog ang bantay ng bukid kung kaya’t nakapaghasik ng masamang damo ang kaaway. Kung hindi siya natulog, hindi sana naganap ito. Hinahamon tayo na maging mapagbantay sa ating isip, puso at kaluluwa. Nariyan ang masamang espiritu, handang maghasik ng takot, masamang balak, at masamang damdamin. Ito’y naggudulot ng masamang kilos at ugali.
 
2. PAGTITIYAGA. Ibig ipagbunot kaagad ng alipin ang masamang damo. Ngunit sinabi ng may-ari, “Huwag, baka sa pagbunot ninyo ng masamang damo, ay mapasama ang trigo. Pabayaan lang muna hanggang sa pag-ani.”
 
HIndi dahas ang solusyon sa pakikipaglaban sa kasamaan, kundi pagtitiyaga, mahabang pasensiya at pagpapatawad. Ang nais ng Panginoon ay magligtas ng kaluluwa. Sagipin ang masasamang tao. Hindi sila kalaban. Ang masamang espiritu ang tanging kalaban ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang ating galit at paghahanap ng mabilisang solusyon ang ating maging tugon sa kasamaan.
 
Sa Misyon ni Kristo ng pagliligtas ng tao at ng mundo, naroroon ang pagtatagupay at pagkatalo, ang pagkadapa at pagbangon, ang pagkasugat at paghilom. Tingnan na lamang natin ang ating sarili. HIndi ba’t nararanasan natin ang pagtitiyaga at walang hanggang pagpapatawad ng Diyos sa atin? Hindi niya tayo pinagsasawaan, sa likod ng ating kasamaan.
 
3. AKTIBONG PAGTATAMA. Binanggit ng ebanghelyo na ang pagtatagumpay ng Kabutihan ay nasa wakas ng panahon, sa araw ng paghuhukom. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo’y mananahimik na lamang laban sa kasamaan. Naroon ang hamon na magtama ng mga mali, ituwid ang baluktot, supilin ang kasamaan at tuligsain ang kadiliman. (Mateo 18:15-20). Bago pa man maitanim, tumubo o umugat ang masama, mabuting supilin agad ito.
 
4. PAGPAPATAWAD. Ang masamang espíritu ang tunay na kalaban, hindi ang masasamang tao. Ang droga ang kalaban, hindi ang drug addicts. Hindi EJK anga solusyon. Magtama ng mali hindi ang pumatay. Bantayan na walang COLLATERAL DAMAGE tulad ng naganap sa ABS-CBN. Hindi ba natin data isipin na ang 11,000 empleyado ay collateral damage. Nang sabihin ng mangagawa sa ebanghelyo na bunutin agad ang masamang damo, hindi niya inisip na maaaring mamatay din ang mabuting trigo. Emosyon ang nanaig, hindi ang anong mabuting gawin.
 
Tingnan natin ang mga sarili. HIndi ba’t natamnan rin tayo ng masamang damo? Ngunit naging mapagpasensiya at mapagpatawad ang Diyos sa atin. Nakikita niya ang ating kabutihan, hindi ang ating kasamaan. Walang taong “pure evil.” Kaya’t naroon ang hamon na magpatawad, maging matiyaga, magligtas, magtama, labanan ang mali at ituwid ang mga naliligaw ng landas.
 
5. PANGINGILATIS NG ESPIRITU. Hindi nagpapahinga ang masamang espiritu sa paghahasik ng kasinungalingan, takot, pangamba at panlilinglang sa tao. Isa lang ang nais ng masamang espiritu, ang lasunin ang ating isip at puso. Kaya’t napakahalaga ang pananalangin, pagbabantay sa ating emosyon, at hindi padalos-dalos na kilos. Hanapin muna ang katotohanan at pag-aralan ang galaw ng pangyayari. Tiyaking hindi emosyon (tulad ng galit, paghihiganti, takot) ang nagtulak sa ating desisyon.
 
Ang paglaban ng mabuti sa masama ay paghabang-buhay na misyon. Nasa wakas ng panahon ang lubusang pagtatagumpay ng mabuti laban sa kadiliman. Kaya’t maging mahinahon, mapagbantay at mapagpatawad. Hindi natin nais na sa ating pakikipaglaban sa kasamaan, maghari rin sa atin ang galit, paghihinganti at kadiliman ng puso. Tahimik magtrabaho ang masama, sa panahon na tayo ay galit, takot, nagdududa o nawalan na ng pag-asa … doon nagtatamin ng masamang damo ang masamang espiritu. Magbantay. Manalangin. Lumaban.
 
Maglitas ang ating pakay,
at hindi kumitil ang buhay.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
July 19, 2020 – 16th Sunday in the Ordinary Time
Gospel Reading: Matthew 13: 24-30

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.