parallax background

Mahal Mo ang Mahal ng Mahal Mo

Reading the Signs of The Times
October 23, 2020
Fruitlessness Brings Disaster
October 25, 2020
PITIK-BULAG: Mahal Mo ang Mahal ng Mahal Mo
 
Ang Sampung Utos na tinanggap ni Moises sa Bundok ng Sinai ay naglalayong palalimin ang pagmamahal ng mga Israelita sa Diyos. Pinahalagahan ng mga Hudyo ang Sampung Utos ng Diyos, ngunit sa paglipas ng panahon, ito’y nagbunga pa ng 613 mga batas, 365 na ipinagbabawal, at 268 na ritual na mahigpit nilang sinunod, lalo na ng mga pariseo at eskriba. Sa paglipas ng panahon, ang mga batas na ito ang lagi nilang pinagtatalunan. Alin dito sa ang mahalaga? Ito ba’y pare-poarehong mahalaga?
 
Kaya’t naisipan nilang ibato ang tanong kay Hesus upang magdulot ng kanyang kahihiyan sa harapan ng tao. Ngunit matalino si Hesus, alam niya ang kanilang iniisip. Kayat’ ibinalik lamang ni Hesus ang batas na ISINA-ULO NILA, ngunit hindi ISINASAPUSO. Tatlong beses, ara-araw, laging binabanggit ng mga Hudyo ang mga katagang, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo.” (Mateo 22:37). Ngunit dinagdagan niya ng ikalawa, “Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” (Mateo 22:39).
 
Narito ang tatlong puntos na mabuting pagnilayan sa atinó ebanghelyo ngayon:
 
1. KAMBAL ANG DALAWA. Imposibleng ibigin ang Diyos ng wagas kung hindi natin matututong mahalin ang ating kapwa. NASA SALITA ANG PANGAKO, NGUNIT NASA GAWA ANG KATUPARAN. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi pinipilit. Ito’y likas na umuusbong sa puso ng mga taong umiibig sa Diyos. Ang sinumang umiibig sa Diyos, umiibig din sa kapwa. Naroon ang pag-uumapaw na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na nararamdaman nila sa kanilang puso. Nag-uumapaw. Nagpupumiglas maipahayag sa lahat ng tao.
 
Tanong: Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa Diyos?
 
Alalahanin: “Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita?” (1 Juan 4:20)
 
2. ANG PAG-IBIG AY BUMABAGABAG. Hindi lamang kagalakan sa puso ang dulot ng pag-ibig. Ito’y nagdudulot din ng pagkabagabag sa puso ng taong umiibig. Sa isang meditasyon ni San Ignacio sa kanyang Banal na Pagsasanay (Spiritual Exercises) na kung saan ang Santisimo Trinidad ay tumitingin sa magulong mundo, naramdaman nila ang matinding pagkabagabag sa kadiliman ng mundo. Kaya’t naisipan ng Anak ng Diyos na iwanan ang langit at iligtas ang sanlibutan.
 
Tanong: Hindi ka ba nababagabag sa mga taong nagugutom sa iyong kapaligiran? May ginagagawa ka bang hakbang upang mabawasan man lang ang kanilang paghihirap?
 
Alalahanin: Ang Huling Paghuhukom
 
“Nang ako’y nagugutom at ako’y inyong pinakain; ako’y nauuhaw at ako’y inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 36 Ako’y hubad at ako’y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.” (Mateo 25: 35-36).
 
3. MAHAL MO ANG MAHAL NG MAHAL MO. Hindi ba’t likas sa atin na mahalin ang mga mahal ng mahal natin? Hindi ba’t kung gusto mong sumaya ang mahal mo at mapalapit ka sa kanyang puso, gagawa ka ng paraan upang mapasaya mo ang mga mahal ng mahal mo?
 
Tanong: Sino ba ang mahal ng ating Panginoon? HIndi ba’t ang mga may sakit, pulubi, biyuda, makasalanan at mga bata ang bukang-bibig ng ating Panginoon? Mahal mo rin ba sila? Binibigyan mo ba ng panahon ang mga taong ito?
 
Alalahanin: Ang Talinghaga ng Mabuting Samaritano
 
“Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?”
 
“Ang taong tumulong sa kanya,” tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo.” (Lukas 10: 36-37).
 
Mahal mo ba ang kapwa mo? Kung mahal mo sila, mahal mo si Kristo.
 
– Fr. Wilfredo M. Samson, SJ
 
———–
Oktobre 25, 2020 – Linggo
Ebanghelyo: Mateo 22: 34-40

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.