parallax background

Sa Disyerto Patungong Galilea

Lundag ng Pag-ibig.
April 5, 2021
Oo, Ikaw nga. Wala ng Iba.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Sa Disyerto Patungong Galilea.
 
Sa pasimula ng misyon ni Hesus sa pagpapalaganap ng mabuting balita, dinala siya ng Banal na Espiritu sa ilang. Anong meron są ilang o disyerto? Anong halaga ng pagpunta ni Hesus sa disyerto? Ang disyerto ay isang lugar ng katahimikan. Isang lugar na walang kang maririnig kundi ang iyong mismong sariling kalooban. Ito’y isang lugar na walang buhay, walang pagkain. Kaya’t ito’y isang magandang lugar nang pag-aayuno upang madisiplina ang sarili sa sariling pita. Kaya’t dito madalas naninirahan ang mga propeta. Sa disyerto na punung-puno ng katahimikan, naririnig ninuman ang tinig ng Diyos. Ngunit naroon din ang tinig ng masamang espritu.
 
NAIS NATING MAKAKITA. Sa ating pagbasa ngayon, umaalingawngaw ang mismong pagdadala ni Hesus sa isang bulag sa ilang na lugar upang pagalingin ito. Dito niya ibinalik ang paningin ng bulag sa pamamagitan ng paglalagay niya ng kanyang laway sa mata ng bulag.
 
MATA NG DIYOS. Ito marahil ang ibig gawin ng Banal na Espiritu sa ating Panginoon, nais niyang bigyan ng mata ng Diyos si Hesus upang makita niya ang pinakamabuting daan sa pagpapahayag ng mabuting balita. At dahil sa inabot na rin ng gutom si Hesus, dumating din ang masamang espiritu upang tuksuhin si Hesus. Ngunit sa tulong na rin ng mga anghel, nagwagi pa rin si Hesus laban sa anumang tukso na dumating sa kanya.
 
Marahil ito rin ang hamon ng ating pagbasa ngayon. May iniatas na misyo ang Diyos sa atin. Ngunit kailangan natin ng mata ng Diyos upang makita natin nang mabuti ang kanyang kalooban. Iniimbitahan tayo ng Diyos na laging pumunta sa ilang (sa ating pananalangin) upang pagalingin tayo ng Diyos sa ating pagkabulag at makita natin ng malinaw ang daan ng katototohanan ang kabanalan.
 
PAGLILINIS NG PUSO. Ngunit dapat din nating linisin ang ating puso sa tukso ng masamang espiritu. Madalas ang tukso ay nanggagaling sa ating kalooban, hindi sa labas. Naroon ang hamon sa atin na mag-ayuno, sapagkat sa pag-aayuno mas napaglalabanan natin ang tukso ng laman at tukso ng masamang espiritu. Naroon ang hamon sa atin na manalangin ng taimtim, at hilingin ang tulong ng mga anghel na tulungan tayo laban sa masamang espiritu.
 
HANAPIN MO ANG GALILEA MO. Sa ating pagbasa ngayon, nang matapos ang 40 Araw sa disyerto ng ating Panginoon, agad siyang pumunta sa Galilea upang simulan ang pangangaral. Bakit Galilea? Bakit sa lugar na ito? HIndi ba niya naisip na maari siyang dakpin din tulad ni Juan Bautista? Bakit hindi na lang muna sa isang simpleng bayan? Para sa kay Hesus na punung-puno ng grasya sa kanyang 40 Araw ng pag-aayuno at panalangin, handa na siyang harapin ang anumang hamon ng buhay. Handa na niyang simulan ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa matataong lugar. Nais Niyang simulan ng engrande ang kanyang misyon! Sa isang lugar na may malaking putok! Nasa Galilea ang BIG BANG. Kung ang pagpapahayag ng mabuting balita ay isang negosyo, mabuting simulan ito sa lugar na maraming tao. At Galilea ang kasagutan. Isang malaking hakbang sa pagsisimula ng pangangaral na talikdan ang kasalanan at magbalik-loob sa Diyos.
 
ANONG MISYON MO? Malinaw ba sa iyo ang Misyon mo? Anong misyon mo sa buhay? Handa ka na ba sa Misyon mo? Matuto sa ating Panginoon kung paano ito simulan:
 
Tulad ni Bartimaus, sabihin din natin kay Hesus, “Pangioon, nais kong makakita.”
 
1. Manalangin at manahimik. Tayo’y bulag dahil sa ating kasalanan at kahinaan, kaya’t mahalaga na manalangin ng kagalingan ng mata, upang makita ang kalooban ng Diyos.
 
2. Linisin ang puso sa anumang kasalanan, tukso ng laman at inordinate attachments.
 
3. Bantayan ang tukso ng Kalaban. Hilingin lagi ang tulong ng mga anghel. Hindi natin kayang manalo laban sa diablo sa pamamagitan ng ating lakas lamang.
 
4. Mag-ayuno upang magkaroon ng ibayong lakas sa loob.
 
5. Makinig sa Diyos sa katahimikan. Tanungin mo ang Diyos, “Nasaan ang iyong Galilea? Nasaan ang iyong misyon?”
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Pebrero 21, 2021 – Unang Linggo ng Kuwaresma
Ebanghelyo: Markos 1:12-15

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.