parallax background

Destinasyon, Direksiyon at Distraksiyon.

Oo, Ikaw nga. Wala ng Iba.
April 5, 2021
Dalawang Landas ng Puso.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Destinasyon, Direksiyon at Distraksiyon.
 
Malinaw ba sa atin kung bakit tayo nagdarasal? Paano ka magdasal? At anong laman ng iyong panalangin araw-araw? Maaring nadarasal ka araw-araw, ngunit kung hindi ka binubulabog sa panalangin na lumabas sa sarili, maaring may kulang na sangkap ang iyong panalangin. Hindi lamang nambubulabog ang tunay na panalangin, ito rin ay nagpapabanal. Inilalapit tayo ng panalangin sa Diyos at sa kapwa.
 
Nakita ni Hesus na dapat iwasto ang panalangin ng mga tao sa kanyang panahon. Malamang na hindi umaabot ang kanilang dasal sa langit. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. (Mateo 6:7).”
 
Hindi paramihan ng sinasabi ang panalangin. Galing sa puso ang tunay na panalangin. Ang tunay na panalangin ay may direksiyon at patutunguhan. HIndi ito ehersisyo ng salita, kundi ehersisyo ng puso. Hindi ito paghahanap ng kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos. Hindi ito paghingi lamang sa Diyos ng ating pangangailangan, kundi pagtatanong sa Diyos ng kanyang kalooban at paghingi ng lakas na matupad ito.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, ibinigay ni Hesus ang kanyang panalangin ng buhay. Sa panalanging Ama Namin, itinuro ni Hesus ang tunay na panalangin.
 
Ito ay may tatlong importanteng sangkap: destinasyon, direksiyon at distraksiyon.
 
1. DESTINASYON. May patutunguhan ang mabuting dasal. Hindi lang ito daldal na walang laman. Sa panalangin ito, malinaw na ang Diyos Ama ang dapat patunguhan ng ating dasal. Siya ang dahilan ng ating dasal. Ang Diyos ang minimithi nating makaniig sa pananalangin upang mabatid ang kanyang kalooban. Sa buhay ni Hesus, ang sundin ang kalooban ng kanyang Ama ang pakay ng kanyang buhay. (Juan 6:38)
 
2. DIREKSIYON. Ngunit paano natin matutupad ang kalooban ng Diyos Ama? Mahalaga na malaman ang tamang direksiyon o daan. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Ako ang daan, katotoohanan at buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.(Juan 14:6).”
 
Nasa pagsunod kay Hesus ang daan upang mapalapit sa Diyos Ama. Kaya’t mahalaga maging alagad ni Hesus at matuto sa kanya.
 
Binanggit ni Hesus ang tamang daan: “Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw.” (Mateo 6:9-11).
 
a. SAMBAHIN ANG DIYOS. Isa lang ang ating dapat nating naisin sa buhay: Ang sambahin ang Diyos. Ngunit anong pinakamabisang paraan upang sambahin ang Diyos?
 
b. HILINGIN NA PAGHARIAN TAYO NG DIYOS. Ang tunay na pagsamba ay nagaganap kung ang buong buhay natin ay pinaghaharian ng Diyos. Ngunit paano?
 
k. MASUNOD ANG KANYANG KALOOBAN. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos nagaganap ang kanyang paghahari sa atin. Hindi na ako ang masusunod, kundi ang Diyos lamang. Ang lahat ay ipinauubaya ko na sa Kanya.
 
3. DISTRAKSIYON. Ngunit hindi madaling ibigay ang ating sarili sa Diyos. Maraming pagsubok at tukso sa daan. Kaya’t napakahalaga na laging humiling sa Diyos ng biyaya upang mapaglaban ang anumang tukso sa daan. Sa panalangin ito, hindi lamang materyal na tinapay ang tinutukoy, kundi ang pagkain para sa ating kaluluwa. Kaya itinatag ni Hesus ang Eukaristiya upang maging pagkain ng ating kaluluwa araw-araw.
 
Binanggit ng ating Panginoon ang halaga ng paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanan at pagpapatawad ng ating kapwa. Malinaw na ang ating kasalanan ang pangunahing hadlang sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Hadlang din ang hindi natin pagpapatawad sa kapwa. Ibig ng Diyos na ayusin natin ang anumang ugnayan sa ating buhay. Balakid sa kanyang paghahari ang anumang emosyon ng galit at paghihiganti. Inilalayo tayo ng mga damdaming ito sa paghahari ng Diyos.
 
Sinabi ni Hesus, “Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama! (Mateo 6:12-13).
 
3 Sagabal o balakid upang mapagharian tayo ng Diyos:
 
a. Personal na Kasalanan
b. Hindi pagpapatawad sa iba.
k. Tukso mula sa masamang espiritu.
 
Dapat nating bantayan ang ating sarili sa tatlong sagabal na ito. Nariyan ang masamang Espiritu. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya tayo nakukuha ng kanyang patibong, panloloko at panunukso. Kaya’t mabuting isa-puso ang Ama Namin upang huwag makalimutan ang daan patungo sa Diyos.
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Pebrero 23, 2021 – Martes
Ebanghelyo: Mateo 6: 7-15

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.