parallax background

Ipagpag ang Takot, Magpakatatag.

Huwag Mainip, Patuloy na Manalig.
April 5, 2021
Loving in the Here and Now.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Ipagpag ang Takot, Magpakatatag.
 
Ilang araw na lang mula ngayon, muli nating gugunitain ang Mahal na Araw – ang pagpapakasakit ni Hesus sa krus para sa ating kaligtasan. Sa ating ebaghelyo ngayon, nakita natin ang tapang niya sa harapan ng mga Pariseo at eskriba. Hindi siya nagdadalawang-isip na sabihin ang katotohanan at ihayag ang kanyang saloobin. Tayo mismo ang natatakot sa kanyang katapangan. Kung tayo’y naroroon, baka iniwanan na natin si Hesus sa takot na masabit sa hidwaang ito.
 
Ngunit ang katanungan, “Saan kumukuha ng tapang si Hesus? Anong meron sa kanya upang buong puso niyang yakapin ang kalooban ng Ama at yakapin ang krus hanggang kamatayan?” Ibig nating matuto sa kanya. Nais nating magkaroon ng ibayong lakas na mapaglabanan ang anumang pagsubok na dala-dala ng pandemya.
 
MATUTO KAY HESUS. Si Ignacio de Loyola, sa panahon ng ating pagmumuni-muni sa pagpapasakit at pagkamatay ni Hesus sa krus, hinihikayat niya tayong lahat na SABAYAN AT PANOORIN ANG ATING PANGINOON sa kanyang paglalakbay sa mula sa Hardin ng Getsemane hanggang Golgota. Sa diwa ng panalangin, pakinggan natin ang mga salita at panoorin ang mga kilos ni Hesus. Hinihikayat tayo ni San Ignacio na matuto kay Hesus. Pag-aralan natin kung paano niya hinarap ang mga pagsubok hanggang kamatayan. Marami tayong mapupulot na aral kay Hesus.
 
KUMAPIT SA SALITA NG DIYOS. Sa ebanghelyo ngayon, pagmuni-munihan rin natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, “Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga’y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:31).
 
HUWAG SUSUKO. Sinusubok ng pandemyang ito ang ating pananampalataya sa Diyos. Tatagal ka pa ba? Naiinip ka na ba? Hanggang saan ba ang ating pananampalataya kay Hesus? Bibitiw ka na ba? Tayo ba’y nawawalan na ng pananalig sa kapangyarihan ng Diyos? Unti-unti na ba tayong nanghihina, nalulungkot, at pinanghihinaan na ng loop? Malinaw na sinusukat ng krisis na ito ang lalim at lawak ng ating pag-ibig sa Diyos.
 
Sa unang pagbasa (Daniel 3:14-20, 91-95), nakita natin ang tapang at pananampalataya ng tatlong binata na suwayin si Haring Nabucodonosor na sambahin ang Diyos na kanyang ginawa. Hindi sila bumigay. Ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya hanggang kamatayan.
 
HUWAG BIBITIW. Ano ba ang pananampalataya? Ang salitang ito ay nahahati sa dalawang kataga: NAMNAM at TAYA. Ang pag-NAMNAM (o relishing or reflecting) sa SALITA NG DIYOS, sa PAG-IBIG NG DIYOS, ang ating ugnayan sa Diyos ang pinagbubukalan ng ating lakas sa likod ng anumang pagsubok. At dahil sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos o pag-namnam o pag-relish sa Salita ng Diyos, natututo tayong MAGTAYA sa mga pangako ng Diyos sa atin at sa kanyang mga SALITA: Pa-NANAM + palaTAYA.
 
SA PANALANGIN HUMUGOT NG LAKAS. Ikaw ba’y puno ng takot at pangamba ngayon? Saan ka humuhugot ng lakas? Malalim ba ang iyong ugnayan sa Diyos? Malalim ba ang BUHAY PANALANGIN MO? Bahagi ba ng almusal mo ang SALITA NG DIYOS? MARUNONG KA BANG MANAHIMIK AT MAKINIG SA DIYOS SA IYONG PANALANGIN?
 
MAGTAYA AT UMASA. Hinahamon tayo ng pandemya na palalimin ang ating pananampalataya. Dalhin mo ang iyong mga takot kay Hesus. Pakinggan mo ang kanyang sasabihin. Namnamin mo ang Diyos sa katahimikan ng iyong puso upang matuto mag-taya sa hamon ng bagong umaga. Magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at maging matapang. Piliin mong maging masaya. Huwag mong hayaang nakawin ng iyong pangamba at takot ang grasya ng kasalukuyan. Magpakatatag. Ipagpag ang takot. At Manalig sa Diyos.
 
Ang pananampalataya ay hinuhubog ng pagsubok.
Huwag pasindak sa pandemya. Magtaya sa Diyos.
Hindi Niya tayo pababayaaan.
 
– Pitik-Bulag.
 
——-
Marso 24, 2021 – Mierkules
Ebanghelyo: Juan 8: 31-42

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.