parallax background

Kapatid ko, Responsibilidad Ko

Pamamahinga sa Panahon ng Pandemya
September 5, 2020
IN HIS NAME
September 6, 2020
PITIK-BULAG: Kapatid ko, Responsibilidad Ko
 
Hindi kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan ang tunay na mahalaga sa mundong ito. Sapagkat kung ito ang tunay na kayamanan ng mundo, matagal na sanang naging maligaya at kuntento ang mga mayayaman. At bakit may mga taong walang-wala sa buhay, ngunit masaya sa buhay at kuntento sa buhay? Ano nga ba ang mahalaga sa mundong ito? Ikaw, naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Sa gitna ng pandemya, anong nagbibigay sa Iyo ng lakas araw-araw upang harapin ang buhay ng may katatagan? Sa aking palagay, tatlong bagay ang dapat nating pagtuonan at hanapin sa buhay: DIYOS, UGNAYAN AT KAHULUGAN NG BUHAY. Ito ang nagbibigay ng lakas sa atin upang hindi manaig ang anumang pagsubok sa buhay, lalung-lalo na ng pandemya.
 
Marami na akong tinanong kung anong pinanggagalingan ng tunay na saya sa kanilang buhay. Isa lang ang karaniwang sagot: pamilya. Tinanong ko rin ang pinanggagalingan ng kanilang kalungkutan. Ang sagot nila: nasirang ugnayan, broken family, o hindi pagkakaunaawaan. Marahil ito ang dahilan kung bakit binibigyan halaga ng ating ebanghelyo ngayon ang PAGSASA-AYOS NG NASIRANG UGNAYAN. Sapagkat ito ang madalas nagbibigay ng hapdi o sugat sa ating puso at pagkasira ng pamilya. Alam nating hindi buo o kumpleto ang ating buhay kung mayroon tayong kapatid o mahal sa buhay na naliligaw ng landas.
 
Sa ating ebanghelyo ngayon, hinahamon tayo ng ating Panginoon na maging taga-ayos ng mga nasirang ugnayan. Kadalasan, ang ating tugon sa isang taong nagkasala sa atin: malamıg na pakikitungo, pagsasabi ng hindi maganda sa taong ito, palayasin, pagalitan sa harap ng marami, sumpain o maghiganti. Ngunit ito ba ang dapat gawin sa mga kapatid natin na nagkasala o naligaw ng landas? Batid natin na hindi. Batid natin na umiiwas lamang tayo sa tamang solusyon. O hindi lamang natin gustong tanggapin na MAY RESPONSIBILIDAD TAYO NA ITAMA AT IBALIK SA ATING PAMILYA O KOMUNIDAD ANG KAPATID NATING NALILIGAW NG LANDAS (FRATERNAL CORRECTION).
 
Binibigyang tuon ng ebanghelyo ngayon ang kahalagahan ng PAGKAKAROON NG PAGKAKAISA SA PAMILYA AT KOMUNIDAD. Sa likod ng pandemya, kailangan natin ang isa’t-isa. Kailangan nating magtulungan. Kaya’t responsibilidad natin na panatilihin na maayos ang ating mga ugnayan. Narito ang ilang aral mula sa ating ebanghelyo ngayon:
 
1. WALANG PERPEKTONG TAO, PAMILYA O KOMUNIDAD. Ang isang pamily ay binubuo ng mga taong makasalanan, kasama tayo. Kaya’t asahan natin na may hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan ang magaganap. Hinahamon tayo na laging magpatawad.
 
2. PAKIKIPAG-USAP O DIALOGUE ANG TANGING DAAN. Mahalaga na maunawaan natin ang ating kapatid na nagkasala. Pakinggan ang kanyang kwento upang maging pantay o balanse sa paghahanap ng katotohanan at maitama ng maayos ang kapatid na nagkasala.
 
3. RESPONSIBILIDAD NATIN NA ITAMA O GABAYAN ANG ISANG NAGKASALA. Hindi tayo inatasan ng Diyos na humatol at magbigay ng parusa. Inatasan tayo ng Diyos na maging taga-ayos ng gulo at gusot sa pamilya o komunidad.
 
4. MAGDALA NG ISANG TIMBANG PAGPAPATAWAD AT KAHINAHUNAN NG ISIP. Hindi dapat tayo padala sa anumang damdamin upang maging balanse sa pagtulong.
 
5. PAKIKIPAG-USAP NG LIHIM AY MAHALAGA. Kung maari, kausapin ang nagkasala ng lihim o in private. Upang hindi maging panghuhusga ang dating. Upang mabigyan ng pagkakataon ang nagkasala na magpaliwanag.
 
6. ISIPIN MONG LAGI NA PINATAWAD AT HINANAP KA RIN NG DIYOS. Nasa diwa ng pagmamahal at pagpapatawad ang dahilan kung dapat nating tulungan ang mga naliligaw ng landas. Silay’ mga kapatıd natin. Responsibilidad natin na sila’y tulungan. At hindi husgahan at parusahan. Tulad ng isang tupang laging naliligaw, hinahanap tayo ng Diyos spang ibalik sa pastulan. Hindi ba’t nararapat lamang na hanapin din natin ang mga kapatıd natin na naliligaw ng landas?
 
– Pitik-Bulag.
 
——
Septiembre 6, 2020 – Linggo
Ebanghelyo: Mateo 18: 15-20

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.