parallax background

Pamamahinga sa Panahon ng Pandemya

DO NOT JUDGE…
September 4, 2020
Kapatid ko, Responsibilidad Ko
September 6, 2020
PITIK-BULAG: Pamamahinga sa Panahon ng Pandemya
 
Marunong ka bang magpahinga? Sa gitna ng pandemya, may oras ka pa ba para magpahinga? May self-care ka pa ba? Natatandaan mo ba ang sinabi ni Hesus? “Kayong mga napapagal at napapagod, halikayo at lumapit sa akin at magpahinga. (Mateo 11:28)”
 
Tungkol sa pamamahinga ang ating ebanghelyo ngayon. Tinuligsa ng mga Pariseo ang pagkuha at pagkain ng mga disipulo ng trigo sa kanilang paglalakad, dahil araw ito ng Sabbat – ang Araw ng Pamamahinga. Ngunit ano ba ang mahalaga – ang taong nagugutom o ang batas ng pamamahinga? HIndi ba’t bahagi ng pamamahinga ang kumain? Hindi ba’t kung pagod ka, nais nating matulog at kumain lamang? Nakita ni Hesus ang kahalagahan ng tao … ang kahalagahan ng pamamahinga… ang kahalagahan na alagaan ang katawan. At bahagi ng pamamahinga ang kumain ng maayos, maging sa araw ng Sabbat.
 
Sa panahon ng pandemya, ang pamamahinga ang isa sa mga madalas nating makalimutan. Marami sa ating mga frontliners at volunteers ang pagod na ang katawan. Marami ang pagod ang isip dahil sa mga alalahanin. Marami sa atin ang pagod sa bagong uri ng buhay ayon sa new normal. Kung nakakaramdam ka na nang panghihina ng datawan at isipan, kung maikli na ang iyong pasensiya, kung madali ka nang mapagod at wala ka ng gana sa ginagawa mo, tiyak na kailangan mo nang magpahinga.
 
Sa palagay ko, mas tinutupad natin ang ika-apat na utos ng Diyos na gawing banal ang Sabbat kung matututo tayong maglaan ng araw ng pamamahinga. Para sa mga nasa-frontliners, hindi tayo dapat ma-guilty kung tayo’y magpapahinga sa gitna ng maraming gawain. Ginagawa natin ito hindi para sa atin. Ito’y para sa ating misyon na tumulong sa ating kapwa. Kaya’t hinayaan ni Hesus na kumain ang mga disipulo şa araw nang pamamahinga, upang bigyan ng lakas ang katawan ng mga disipulo na pagod sa mahabang paglalakad.
 
Ikaw, marunong ka bang magpahinga? Nakikita mo ba ang halaga ng pamamahinga? Binibigyan mo ba ng pagkakataon na magpahinga ang iyong katawan at isip? Sa tuwing tayo’y nagpapahinga, iginagalang natin ang ika-apat na utos ng Diyos.
 
Ano ba ang kahalagahan ng pamamahinga? Bakit kinakailangang magpahinga ng maayos? Narito ang ilang dahilan:
 
1. Ang Diyos mismo ay nagpahinga sa ikapitong araw. Mahalaga ang maghanap-buhay o gumawa araw-araw. Ngunit mahalaga rin ang pagbibigay ng halaga sa sarili sa pamamagitan nang pamamahinga. Kung ang Diyos ay nagpahinga, dapat lang tayong magpahinga.
 
May mga “pockets of rest” ka ba? Panahon ng pananahimik at panalangin? O mas mahabang pahinga kung maari na?
 
2. Nangangailangan ng Pahinga ang Katawan upang magkaroon ng bagong lakas at maiwasan ang magkasakit. Si Hesus ay marunong magpahinga sa gitna ng unos (Mateo 8).
 
3. Madalas tayong magkaroon ng maling desisyon kung pagod ang ating katawan at isip. Naalala mo ba ang pagbebenta ni Esau kay Jacob ng kanyang birthright dahil sa pagod at gutom? (Genesis 25: 29-34).
 
4. Hindi ka makapaglilingkod ng maayos kung ikaw ay pagod at kulang sa tulog. Balikan mo si Elias nang utusan siya ng Diyos na matulog at kumain sa likod ng kanyang alalahanin. Tinawag siya ng Diyos na bigyan ng pahinga ang isip at katawan. (1 Hari 19)
 
5. Sa pamamagitan ng tamang pamamahinga, tayo’y nagkakaroon ng pagkakataon na manahimik, manalangin at magmuni-muni sa buhay. At tanungin natin ang ating sarili:
 
Nasa tamang daan pa ba ako? May nakalimutan ba ako na dapat kong gawin? Ano dapat kong maging prioridad ngayon? Ano kaya ang nais ipagawa sa akin ni Hesus?
 
Mahalaga ang ating self-care moments, sapagkat ito’y para rin sa iba. Ang taong marunong magpahinga ay marunong magmahal sa kanyang sarili. Ang taong marunong mag-alaga ng sarili ay marunong mag-alaga ng iba.
 
Mahaba pa ang ating tatahakin sa pademya na ito. Hindi natin alam kung kailan ito magwawakas, kaya’t mahalaga ang pagmamahinga upang hindi tayo maubusan ng lakas. Kumukuha tayo ng lakas sa pamamahinga sapagkat ang Diyos ang gumawa sa Sabbat, ang Araw ng Pamamahinga.
 
—–
 
“Iniwan ni Elias roon ang kanyang utusan 4 at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin nang ganito: “Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po’y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako.” Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, “Gising na at kumain ka!” (1 Hari 19: 3-5)
 
– Fr. Willy M. Samson, SJ.
——
Septiembre 5, 2020 – Sabado
Ebanghelyo: Lukas 6: 1-5

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.