parallax background

Magtanim, Magbungkal at Maghintay.

Walang Pag-ibig na Nasasayang
April 5, 2021
Ang Boss ng Lahat.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Magtanim, Magbungkal at Maghintay.
 
Matalinghagang magsalita ang Panginoon sa kanyang mga pangangaral. Kaya’t madalas hindi nauunawaan ng nakararami ang sinabi ng Panginoon. Sa mga taong naghahanap sa Diyos, ang kanyang mga salita’y pumupukaw ng puso. Inaanyayahan sila na palalimin ang ugnayan kay Hesus. Sa mga taong nagdududa, ang kanyang mga salita’y tulad ng butil ng trigo sa tigang na lupa. Kaya’t hindi nila mabanaagan ang kaharian ng Diyos.
 
Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Saan ba ito umuusbong? Sinabi ni Hesus, ““Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid.” (Markos 4:26).
 
Sa ebanghelyo ngayon, ang Salita ng Diyos ang tinutukoy na binhi na inihahasik ng magsasaka sa kanyang bukid. Si Hesus mismo ang naghahasik ng kanyang Salita sa ating puso. Tulad ng isang magsasaka, masaya niyang itinatanim ang kanyang Salita sa ating isip at puso, at matiyaga niyang hinihintay ang pag-usbong nito sa ating buhay.
 
Nasa Salita ng Diyos ang nakatagong Kaharian ng Diyos. Naroon ang paanyaya ng maging matiyaga sa paghihintay sa pag-usbong ng Salita ng Diyos sa ating puso. Maging mahinahon sa ating paghihintay ng pagtubo ng Salita sa ating buhay. Kung tayo’y tunay na nananalig sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos, balang-araw, sa tamang panahon, makikita natin ang masaganang ani sa ating buhay.
 
Oo, naroon ang hamon ng ating Panginoon na maging matiyaga sa paghihintay ng pagyabong ng Salita ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ang paghihintay na ito ay hindi isang paghihintay ng walang ginagawa. Oo, isang misteryo kung papaanong yayabong ang Salita ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, naroon din ang hamon na aktibong maghintay sa pagyabong. Hindi sapat na maghintay lamang. May inaasahan din ang Diyos sa atin. Naitanim na ni Hesus ang mabuting balita sa ating puso, ngunit bilang mga disipulo (o manggagawa sa bukid), inaasahan na tayo’y aktibong maghihintay sa pamamagitan ng pagdidilig, pagbubungkal, pagtatangal ng uod at insekto at paglalagay ng pataba sa lupa. Nais nating mamunga ng sagana ang butil ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. At magaganap lamang ito sa pamamagitan ng aktibong paghihintay. Kailangan din nating magpawis at magbanat ng buto para sa mabuting bunga.
 
Pagmunihan natin ang mga sumusunod mula sa ebanghelyo ngayon:
 
1. ANG SALITA NG DIYOS AY PARA SA PUSO. Ang Diyos mismo ang nagtatanim ng Salita ng Diyos sa ating puso. Sa pamamagitan ng tamang disposisyon: pagiging bukas-loob, pakikinig at pananalig sa Salita ng Diyos, malayang itinatanim ni Hesus ang kanyang Salita sa ating puso.
 
2. MAGING AKTIBO SA PAGHIHINTAY. Isang misteryo kung papaano mag-uusbong, lalago at mamumunga sa puso natin ang Salita ng Diyos. Kaya’t nararapat na maging matiyaga sa paghihintay. Ngunit hindi dapat maging kuntento na maghintay lamang. May responsibilidad tayo na maghintay ng aktibo. Huwag lang ngumanga. Kailangan mong ngumuya. Kailangan nating diligan, bungkalin at lagyan ng pataba ang butil ng ipinunla sa ating puso. Naroon ang hamon na pagdasalan, pagmuni-munihan at isabuhay ang Salita ng Diyos. Hindi sapat na hayaan lamang natin ang butil na lumago ng mag-isa. Kailangan nating ibigay o gawin ang ating parte. Mahalaga ang pagsasabuhay ng Salita ng Diyos upang ito’y mamunga ng sagana sa buhay natin.
 
3. MANALIG SA MABUTING BUNGA. Tulad ng butil ng mustasa, ang Salita ng Diyos ay nagbubunga ng malaking milagro at pagbabago sa buhay natin. Kung ang Salita ng Diyos ay umugat na sa ating buhay at naisabuhay na natin ito, ang mismong Salita ng Diyos na dumadaloy sa ating puso ang magiging konkretong tahanan at konsolasyon ng mga taong uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabuting salita at gawa, nakikita ang paghahari ng Diyos.
 
May malaking bunga ang maaring idulot ng Salita ng Diyos. Sa ating mumunting pagbabasa ng Salita ng Diyos at pagmumuni-muni araw-araw, hinuhubog ng Salita ng Diyos ang ating buhay. Magtiwala at maghintay ng aktibo, abangan mo ang pagyabong at pamumunga ng Salita ng Diyos sa buhay mo.
 
Kung ang Salita ng Diyos ay hindi pa namumunga sa iyo, subukan mong magbungkal, magdilig at manalangin. Maghintay ng aktibo. Huwag lang ngumanga, mabuting ngumuya.
 
– Pitik-Bulag
 
——–
Enero 29, 2021 – Biyernes
Ebanghelyo: Markos 4: 26-34

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.