parallax background

Pahirin ang Luha, Magbabang-Luksa.

Ripples of Hope
April 19, 2021
Be Mindful of God.
April 21, 2021
PITIK-BULAG: Pahirin ang Luha, Magbabang-Luksa.
 
Matindi ang lalim ng kalungkutan ng mga disipulo kaya’t hindi rin naging madali sa kanila ang maniwala’t lumabas ka kanilang kadiliman. Hindi ba’t ito ang karanasan natin sa mga may malalalim na pagdadalahamti sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay? Minsan, taon ang binibilang sa kanilang pagluluksa. At sa kanilang pagluluksa, hindi na nila nakikita ang biyaya ng buhay, dahil nalunod na sila sa kanilang kalungkutan.
 
MAGBABANG-LUKSA. Ngunit hindi dapat magtagal ang pagluluksa. Oo, kailangang igalang ang pagdadalamhati, ngunit hindi dapat maging forever. Kung nalilimutan mo na ang iyong sarili, kung nalulunod ka na sa iyong luha, at kung nawawala na ang saya mo. May mali na. Kailangan nang magbabang-luksa. Kailangan mo nang bumangon! Kailangan mo nang magpagpag ng lungkot, ibalik ang ngiti at sigasig sa buhay, at bumangon.
 
BUMANGON NA. Ito ang ginawa ni Hesus sa kanyang alagad. HInayaan niya munang magluksa ang mga ito. Ngunit pagkatapos nang pagluluksa, panahon na para bumangon! Dito pumapasok ang halaga ng pagsabay at pag-agapay. Kailangan ng tiyaga, pag-ibig at pang-unawa.
 
Ngunit paano tinulungan ni Hesus ang mga disípulo na mamulat sa katotohanan ng muling pagkabuhay at lumabas sa kanilang pagluluksa? Paano ibinangon ni Hesus ang mga disipulo? Sa panahon nang pandemya, marami sa ating ang patuloy na nagluluksa. Tingnan natin ang ebanghelyo at pumulot ng mga ginintuang aral:
 
1. MAGHATI NG TINAPAY. Sa paghahati ng tinapay nabuksan ang mata ng dalawang disipulo:
 
“At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay.” (Lukas 24:35).
 
Anong kahulugan ng paghahati ng tinapay? Dalawang posibilidad: Una, halaga ng pagbabahaginan ng kwento sa isa’t-isa. Magkuwento tayo sa isa’t-isa. Makinig tayo. Upang mamulat tayo na HINDI TAYO NAG-IISA. Ikalawa, halaga ng pagbabahagi ng tinapay sa iba. Upang mamulat tayo ng halaga ng PAG-IISIP NG IBA, at hindi lamang ang ating sarili.
 
2. HUMIPO NG PUSO. Pasukin ang puso ng nalulumbay at makiisa:
 
“Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!” (Lukas 24:36).
 
Nakapinid ang bahay ng mga disipulo, ngunit nagawang pumasok ni Hesus. Nakapinid din ang puso ng mga taong nalulumbay, ngunit hinahamon tayo na pasukin ang kanilang puso at magdala ng kapayapaan.
 
3. MAGDALA NG LIWANAG. Alisin ang kadiliman (multo) sa kanilang puso. Hipuin sila at pakainin.
 
“Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” At parang hindi pa rin sila makapaniwala, kaya’t tinanong sila ni Jesus, “May pagkain ba kayo riyan?” (Lukas 24:40,42).
 
a. HIPUIN ANG PUSO. Iparamdam natin na nandito tayo sa kanilang tabi.
 
b. MAGPAKAIN NG PAG-IBIG. Pakainin natin sila. Gutom ang nagdadalamhati sa pagmamahal at kalinga. Sa isang nagdadalamhati, madalas inlaag makalimutan na pakainin ang kanilang sarili.
 
4. MAGBUKAS NG ISIP. Madalas magpaliwanag si Hesus sa mga disipulo pagkatapos niyang muling nabuhay. Bilang isang consoler, ibinabalik ni Hesus ang sigla sa mga disípelo: Dalawang bagay ang ginawa ni Hesus:
 
“Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Kasulatan. Sinabi niya sa kanila, “Ganito ang nasusulat: kinakailangang magdusa at mamatay ang Cristo; at pagkatapos, siya’y muling mabubuhay sa ikatlong araw.” (Lukas 24:45-46).
 
A. NAGPA-ALALA. Ipina-alala ni Hesus sa kanyang disipulo na tinupad niya ang lahat ng kanyang pangako: Na mabubuhay siya sa ikatlong araw. At natupad din ang lahat ng sinabi ng mga propeta tungkol sa kanya.
 
B. NAGTAMA NG TURO. Binuksan niya ang isip ng mga disipulo tungkol sa Banal na Kasulatan: Na kinakailangang magdusa at mamatay sa krus ang Mesiyas.
 
5. MULING ISUGO SA MISYON. Hindi sapat ang hanguin sa kanilang pagluluksa, kalungkutan at takot ang mga disipulo. Ang ganap na kagalingan ng puso ay nangyayari kung maibabalik sa mga disipulo ang kanilang misyon bilang tagapagdala ng mabuting balita.
 
“Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.” (Lukas 24:47-48).
 
SA PANAHON NG PANDEMYA. Tinawag tayo sa panahon ng pandemya na bumangon na. Sapat na ang ating pagluha at pagluluksa sa mga bagay na nawala sa atin. Panahon na para bumangon. Pahirin na ang ating mga luha. At bumalik na sa misyon nang pagdadala ng mabuting balita. Naka-isang taon na tayo sa pandemyang ito, panahon na para magbabang-luksa. Bangon na! Kilos na! Huwag malunod sa iyong luha. Huwag maging bulag at tanga!
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Abril 18. 2021 – Ika-3 Linggo ng Muling Pagkabuhay
Ebanghelyo: Lukas 24: 35-48

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.