parallax background

Sulit na Paghihintay.

Pakialamerong Hesus.
April 5, 2021
Inggit at Panlalait.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Sulit na Paghihintay.
 
Hindi tayo sanay na naghihintay. Wala tayong tiyagang maghintay sa katuparan ng ating pangarap o kasagutan ng ating panalangin. Gusto natin ngayon na. Madali tayong mainip. Kulang tayo sa pasensiya. Gusto natin nang mabilisang sagot sa ating dasal. At madalas, nagiging demanding pa tayo sa Diyos.
 
MAINIPIN KA. Ang pagiging mainipin ang isa sa pinagmumulan ng ating mga kasalanan at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Madalas tayong mainip sa mabagal na tugon ng Diyos. Kaya’t madalas, inilalagay natin sa ating kamay ang ating buhay. At madalas, dito tayo nagkakamali. Gusto natin aksiyon agad, sagot agad, at solusyon agad. Nakalimutan natin na maraming bagay sa mundong ito ang nangangailangan ng hinahon, pagtitiyaga, paghihintay at pananalangin. Hindi nagbubunga ang isang puno sa loob ng isang araw lamang. Tulad ng isang magsasaka, tinatawag tayong maghintay at magtiyaga. Bawal mainip. Magtiwala sa kamay ng Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa.
 
Madalas kasi, gusto natin ng mabilis at madaling daan na nagdudulot ng masagana at masayang buhay. Kahit alam natin na hindi ito nakukuha sa madalian, pabilisan, shortcut o magic. Alam pa rin natin na kailangang mapawis, magpagod, maghintay at magtiwala sa Diyos na magiging maayos ang lahat. Bihira ang tumatama sa lotto. At hindi lahat ng tumatama sa lotto ay masaya. Dahil wala sa pera ang tunay na ligaya.
 
PAANO BA ANG MAGHINTAY? Ngunit paano ba ang maghintay ng may pananampalataya? Ang sinumang may malalim na pananalig sa Diyos ay marunong maghintay, marunong magpa-ubaya at marunong magtiwala.
 
Anong meron si Simeon at Ana na matiyagang naghintay sa pagdating ng Manunubos? Ang kanilang matiyagang paghihintay ay ginantimpalaan ng Diyos ng mismong presensiya ng Diyos! Ang DIYOS MISMO ANG DUMALAW SA KANILA! Sulit na sulit ang kanyang paghihintay!
 
Tingnan natin si Simeon. Marami tayong mapupulot na banal na katangian mula sa kanya (Lukas 2:25-26):
 
1. Matuwid.
2. May takot sa Diyos.
3. Matiyagang naghihintay.
4. Sumasakanya ang Banal na Espiritu. Hilingin di natin na mapasa-atin ang Espiritu Santo sa ating araw-araw.
5. Pinangakuan ng Diyos na hindi siya mamatay nang hindi nakikita ang Manunubos. Mabuting pangarapin din natin ito, na makita natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay.
 
Tingnan naman natin ang mga banal na katangian ni Ana (Lukas 2:37):
 
1. Araw-gabi sa templo.
2. Nag-aayuno.
3. Nananalangin.
4. Nagpupuri sa Diyos
 
Nasa atin ba ang mga banal na katangian na ito? O madalas mainipin ka pa rin sa buhay, lalo na sa pananalangin? Bakit mabilis kang mainiip? Bakit kulang ka sa tiyaga?
 
MATIYAGANG PAGHIHINTAY. Ang sinumang matiyaga sa paghihintay sa Diyos o sa pagsagot ng Diyos sa panalangin ay ginagantimpalaan. Kaya’t huwag kang maiinip even if it takes forever. Huwag kang mainip. Huwag aayaw at susuko. Maghintay ng may pananampalataya sa isang Diyos na sumasagot sa ating dasal sa tamang panahon. Sinusukat ng ating paghihintay at pagtitiyaga ang ating pananalig sa Diyos.
 
CULTURE OF INSTANT. Nabubuhay tayo sa ngayon sa Kultura ng Instant. Sagana tayo sa instant food, instant solution, instant relationship, instant medicine, instant diet, shortcut, at quick-fix.
Ngunit hindi mo ba napansin, lahat ng nakuha natin sa bilis, madali ring mawala?
 
SAKRIPISYO BILANG BAHAGI NG BUHAY. Ayaw natin nang naghihintay, dahil ayaw natin nang nahihirapan. Hindi pa rin natin matanggap na bahagi ng buhay ang sakripisyo at paghihirap. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtitiyaga, paghihintay, pagpapagod, pagsakrispisyo at pagmamahal sa kapwa. Hindi ba’t lumabas ito sa bibig ni Simeon? Na kahit na si Maria, ang Ina ng Manunubos, ay kinakailangan ding dumaan sa hirap (Lukas 2:35).
 
TANDA NG PAG-IBIG. Malinaw kung bakit ayaw natin nang naghihintay. Dahil ayaw natin nang nahihirapan at nag-sasakripisyo. Gusto natin short-cut at instant. Ngunit ang pag-ibig ay matiyagang naghihintay sa anumang bagay. Handa siyang maghirap at magpakasakit para sa mahal na niya sa buhay. Sapagkat nasa pagpapakasakit at sa pagdaan sa mabagal na proseso ng buhay madalas hinuhubog ang mga taong may ginintuang puso.
 
– Pitik-Bulag
 
———-
Pebrero 2, 2021
Ebanghelyo: Lukas 2: 22-40

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.