parallax background

Walang Utang na Loob.

The Lazarus in My Life.
April 5, 2021
Hindi Makatarungan Ang Diyos.
April 5, 2021
PITIK-BULAG: Walang Utang na Loob.
 
Galit na galit tayo sa mga taong pinagkatiwalaan natin, minahal nang todo at inalagaan, ngunit sa bandang hull ay inabuso ang ating kabutihan. Sinaktan pa tayo, ninakawan o siniraan. Masakit ito sa atin. Tingin natin sa kanila, mga walang utang na loob. Walang budhi. Walang kaluluwa. HIndi na dapat pang bigyan pa ng bagong pagkakataon. Hindi na dapat mahalin.
 
Ganito ang naganap sa ebanghelyo ngayon. Isang mayaman ang nagtayo ng ubasan. Binakuran niya ito, nagtayo ng pisaan, at naglagay ng tore upang bantayan. Ngunit nang dumating na ang anihan, pumasok ang kasakiman sa puso ng mga magsasaka. Sa halip na igalang ang mga sugo ng may-ari, binugbog, binato at pinatay ang mga ito. Maging ang Anak ng may-ari ay hindi nila sinanto at iginalang. PInatay din nila ang anak ng may-ari ng ubasan. Mga walang utang na loob!
 
Ang talinghaga ito ay kwento ng ating buhay at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa kwentong ito, ang DIYOS AMA ang may-ari ng ubasan. Ang MGA PROPETA ang mga isinugo upang kunin ang ani ng ubasan. Si HESUS ang Anak ng May-ari na nilaspatangan nang mga magsasaka. At TAYO ang mga walang utang na loob na magsasaka.
 
ANG HUDYO ANG MAGSASAKA. Walang Kamalay-malay ang mga nakikinig na Hudyo na sila ang mga magsasaka na tinutukoy ni Hesus sa Talinghaga. Naging matigas ang kanilang puso. Hindi sila nakinig sa mga propeta ng Diyos. Naging makasarili sila. Tingin nila, pag-aari nila ang lahat. Kayat kukunin nila ang lahat. Handang silang makasakit ng tao, at handang pumatay, makuha lang ang lahat sa buhay. Walang utang na loob na Hudyo.
 
TAYO RIN ANG MAGSASAKA. Wala rin tayong kamalay-malay na tayo rin ang mga magsasaka sa talinghaga. Inakala rin natin na atin lang ang mga biyayang dumadating. Sa isip natin, pinaghirapan natin ito. Pinagpawisan natin ito. Atin lang ito. Kaya’t walang parte ang iba at Diyos. HIndi na rin tayo nakikinig sa mga sugo ng Diyos. HIndi na rin tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kinalimutan na natin Siya. Tumigas na ang ating puso at naging makasarili. Wala rin tayong utang na loob sa Diyos.
 
ANG TAMANG HATOL. May karapatang si Hesus na magbigay ng hatol. Ngunit hindi niya ito ginawa. Bagkus hinayaan niya ang mga Hudyo na hatulan ang kanilang sarili. Nagtanong si Hesus, “Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon?” (Mateo 21:40).
 
SA BIBIG NATIN LUMABAS ANG HATOL. Ang mga Hudyo na rin ang sumagot sa nararapat na hatol: “Papatayin niya sa kakila-kilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas.” (Mateo 21:41).
 
NAKALULULANG PAG-IBIG. Kamatayan ang nararapat na hatol sa atin. Sa mismong bibig natin lumabas ito. HIndi są bibig ng Diyos. Ngunit ang Diyos, na Hukom ng langit at lupa, ay hindi nagpataw nang nararapat na Kamatayan sa atin. Bagkus, patuloy siyang nagpapatawad sa likod ng ating pagiging makasarili.
 
Bakit napaka-tiyaga ng Diyos sa atin? Bakit kaya tayo binibigyan ng bagong pagkakataon na magsisi at baguhin ang ating buhay? Anong meron sa atin? Karapat-dapat ba tayong iligtas at mahalin? Sa ating sarili, malinaw na hindi tayo karapat-dapat pang bigyan ng bagong pagkakataon. Lumabas sa ating bibig ang tamang hatol para sa atin … Kamatayan. Ngunit hindi ito pinatulan ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos nang Maraming Pagkakataon.
 
Ngunit tingnan din natin ang nagaganap sa puso ng Diyos sa tuwing tayo’y nagkakasala o nagiging makasarili:
 
SAMA NG LOOB NG DIYOS. Sa Aklat ni Hosea, naglabas ng sama ng loob ang Diyos:
 
Kinalinga ko kayo sa ilang, sa lupaing tuyo at tigang. Ngunit nang kayo’y mabusog ay naging palalo; at kinalimutan na ninyo ako. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong-buhay, ngunit ito’y kanyang tinanggihan. Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya’y anak na suwail at mangmang!
Hndi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay. Hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Libingan, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. (Hosea 13:5-6, 13-14).
 
HABAG MULA SA LOOB NG DIYOS. Ngunit pagkatapos maglabas ng sama ng loob, agad-agad namang bumalik ang awa:
 
Sabi ni Yahweh, “Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan, mamahalin ko na sila nang walang katapusan, sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako’y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. (Hosea 14:4-5).
 
Ang isunukli ng Diyos sa ating kawalan ng utang na loob ay kabutihan. Nararamdaman ba natin ang lawak at lalim ng Kanyang pagmamahal są atin? HIndi pa ba sapat ito upang lumambot ang ating pusong matigas? O baka naman hindi tayo makapaniwala na may Diyos na minamahal tayo ng walang kondisyon?
 
Si Hesus, ang ating Panginoon, na itinakwil at pinatay natin, ang siya pang naghahabol upang bigyan tayo ng kaligtasan at kapayapaan. Isang nakalulunod na katotohanan. Isang katotohanan na magdudulot nang pagbabago sa ating pusong walang utang na loob … upang ito’y mag-init sa pagmamahal ng Diyos … upang mapuno ng papuri at pasasalamat ang ating puso … at umusbong ang pusong bukas sa paglilingkod at pagmamahal.
 
“Ginawa ito ng ating Panginoon at kahanga-hangang pagmasdan! ” (Mateo 21:42).
 
– Pitik-Bulag
 
——-
Marso 5, 2021 – Biyernes
Ebanghelyo: Mateo 21: 33-43, 45-46.

Leave a Reply

error: The Storytellers\\\' Society Inc. website content is protected.